Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 mei 2023
1. 21501-07, FN / FO

Brief van de minister van Financiën over verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 28 en 29 april 2023; Brief van de minister van Financiën over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad en over de geannoteerde agenda voor kennisgeving aan te nemen.

2. 32140 / 36202, P

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over verfijning box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering.

3. 36108, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van IenW en de minister van Financiën over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering, na het debat in de Tweede Kamer.

4. 36350, B

Voorjaarsrapportage Raad van State 2023 (12 mei 2023, 50 p.)

De commissie besluit de Voorjaarsrapportage te betrekken bij de behandeling van de Meerjarige Voorjaarsnota. Tevens heeft de commissie besloten om een week later - op 27 juni 2023 - inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de Meerjarige Voorjaarsnota en verzoekt zij de griffie om ambtelijk na te gaan of de RvS een technische briefing wil geven over de Voorjaarsrapportage en indien mogelijk, deze voorafgaand aan de datum van inbreng te plannen.

5. 32140, Q

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 8 mei 2023 (32140,Q) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 31477, 34808, D

Brief van de minister van Financiën over voortgang beleidsagenda aanpak witwassen; Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

De commissie besluit de brief van 17 mei 2023 (31477/34808, D) voor kennisgeving aan te nemen. De motie-Prast c.s. (36200, AO) zal opnieuw worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering.

7. Halfjaarlijks rappel toezeggingen Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023

De commissie besluit de brief van 17 mei 2023 (36200IX, E) voor kennisgeving aan te nemen. Zij besluit ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het halfjaarlijks rappel als volgt:

Opnieuw ter bespreking te agenderen op de eerstvolgende vergadering:
- Toezeggingen T03484 en T02802 .

Aan te merken als legisprudentie (een 'doorlopende' toezegging):
- Toezegging T02187.

Af te voeren:
- Toezeggezing T02389.

Aan te merken als voldaan:
-Toezeggingen T02637, T02690, T02918, T02989, T02990, T03169, T03230, T03231, T03236, T02631, T03139, T03180, T03234, T03259, T03260, T03313, T03435, T03446, T03481, T03483 .

Als openstaand te handhaven en de deadline te verzetten:

- Toezegging T03450 met als nieuwe deadline 1 juli 2023; toezeggingen T03237, T02630, T02976, T02979, T03241 met als nieuwe deadline 1 januari 2024; toezeggingen T02691, T03448 met als nieuwe deadline 1 juli 2024 en toezeggingen T02775 en T03242 met als nieuwe deadline 1 januari 2025.

- Toezegging T03261 op deels voldaan te zetten en de griffie navraag te laten doen over de status bij het ministerie.

-

8. Bericht 'RvS loopt aan tegen hardheid van de wet'

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te bespreken op de eerstvolgende vergadering.

9. IPCM 'Role of national parliaments in overseeing the spending of EU funds and the Next Generation EU plan' (26 juni, Brussel)

Inventarisatie deelname

De commissie besluit -met het oog op de Kamerwisseling- dit agendapunt aan te houden en opnieuw de deelname te inventariseren op de eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man