Voortzetting behandeling Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorgVerslag van de vergadering van 9 mei 2023 (2022/2023 nr. 29)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824),

en van:

  • de motie-Gerkens c.s. over de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen (35824, letter H).

(Zie vergadering van 11 april 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat mevrouw Gerkens haar aangehouden motie, die zij heeft ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, op 11 april 2023 — dat is de motie 35824, letter H — wenst te wijzigen voordat hierover vandaag wordt gestemd. Zij heeft hiertoe verzocht om een korte derde termijn. De Kamer heeft hiervoor al eerder verlof gegeven. Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik heropen de beraadslaging voor een korte derde termijn.

De beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter:

Aansluitend aan deze derde termijn zal de stemming over de gewijzigde motie plaatsvinden. Ik geef graag het woord aan mevrouw Gerkens.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens i (SP):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil de motie graag wijzigen omdat ik merkte dat de motie wat vragen opriep. Ik denk dat deze gewijzigde motie meer recht doet aan de situatie.

De voorzitter:

De motie-Gerkens c.s. (35824, letter H) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Eerste Kamer met de motie-Bredenoord (33509, letter R) en de motie-Teunissen (33509, letter T) heeft uitgesproken dat toegang tot het medisch dossier ook decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk moet zijn;

overwegende dat dit voor de uitvoerbaarheid van de Wegiz noodzakelijk is;

verzoekt de regering om uiterlijk bij de start van het nieuwe parlementaire jaar met een brief te komen hoe zij de uitwisseling van medische gegevens via decentrale infrastructurele voorzieningen wil ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Gerkens en Koffeman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt letter I, was letter H (35824).

Zijn er andere leden die in deze derde termijn het woord willen voeren? Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Minister Kuipers i:

Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan uw Kamer voor de brede steun voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zo zetten we een belangrijke stap richting het eenvoudiger elektronisch uitwisselen van gegevens. Dat is ontzettend belangrijk, nu en in de toekomst, voor het verbeteren van onze zorg.

Dat brengt mij bij de gewijzigde motie van mevrouw Gerkens, die ik graag oordeel Kamer geef. Iedere zorginfrastructuur kent generieke functies en voorzieningen met centrale en decentrale componenten. Hierbij is het van belang dat deze zorginfrastructuren en voorzieningen interoperabel zijn, waardoor ze op elkaar aansluiten en voldoen aan geldende wet- en regelgeving en beveiligingseisen. Ik stuur met mijn beleid op standaardisatie van taal en techniek van interoperabele zorginfrastructurele voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn NEN-normtrajecten voor generieke functies, waarbij het veld zelf aan zet is om gezamenlijk eisen te stellen aan de taal en techniek die moeten gaan gelden.

In een brief die ik gaarne voor 1 oktober van dit jaar zal sturen, zal ik nader ingaan op interventies die ik op basis van het afwegingskader publieke sturing op generieke functies ga inzetten, met als doel om voor de geprioriteerde generieke functies te komen met werkende oplossingen die landelijk gebruikt kunnen worden.

Tot zover, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel, minister. Ik sluit de beraadslaging. Nee, ik zie mevrouw Prins nog. Wilt u naar de interruptiemicrofoon komen? Ik geef u graag het woord. De andere microfoon, alstublieft. Of wilt u een vraag aan de minister stellen?

Mevrouw Prins i (CDA):

Ja, dat wil ik zeker doen, maar ik doe dat wel via de voorzitter, toch? Ik heb de volgende vraag aan de minister. Kunt u zeggen in hoeverre deze motie er wel of niet blokkerend voor is dat de gegevens waar toestemming voor is gegeven, daadwerkelijk door heel het land uitgewisseld kunnen worden? Dat kan ik nu namelijk niet overzien. Uiteindelijk moet het namelijk veilig gebeuren en moeten de gegevens door het hele land uitgewisseld kunnen worden. Wordt dat hierdoor belemmerd of niet? Of maakt het eigenlijk niet uit?

Minister Kuipers:

Dank voor deze aanvullende vraag om verheldering. Ik denk dat dit niet belemmert. Het gaat erom, zoals we destijds ook in het debat besproken hebben, dat er inderdaad zo nodig landelijke uitwisseling moet komen, maar dat we erop sturen dat allereerst de ICT-infrastructuur en ook de dataopslag lokaal opgeslagen wordt, bij de lokale zorgaanbieder bij wie een patiënt onder behandeling is.

Mevrouw Prins (CDA):

Oké, dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins. Dan de heer Dessing namens Forum voor Democratie.

De heer Dessing i (FVD):

Voorzitter, ik heb eigenlijk een ordevoorstel. Ik heb zonet meegeluisterd naar de nieuwe motie, en ik zie dat die toch significant afwijkt van de huidige motie, waarop ik ons oordeel heb gebaseerd. Ik heb eigenlijk meer tijd nodig om die motie goed te kunnen beoordelen op de inhoud. Mijn ordevoorstel zou dus zijn om niet nu, dus aansluitend, over deze motie te stemmen, maar die stemming uit te stellen tot volgende week.

De voorzitter:

Kan de Kamer zich daarin vinden? Geen bezwaar.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Dan zullen we volgende week stemmen over deze motie. Dank u wel, minister. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.