Stemming Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorgVerslag van de vergadering van 18 april 2023 (2022/2023 nr. 27)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824).

(Zie vergadering van 11 april 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 35824, Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u, voorzitter. Het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens draagt bij aan betere zorg en aan vermindering van de administratieve lastendruk. De SGP steunt daarom het doel van het wetsvoorstel, namelijk het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. De regering komt daarmee tegemoet aan de wens vanuit het zorgveld en het parlement. Dit wetsvoorstel regelt slechts hoe gegevens kunnen worden uitgewisseld. Dat is een eerste stap op weg naar betere digitale uitwisseling van patiëntgegevens. De SGP zal in dat licht vóór de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.