Stemming motie Wet digitale overheidVerslag van de vergadering van 21 maart 2023 (2022/2023 nr. 23)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wet digitale overheid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid),

te weten:

(Zie vergadering van 21 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 34972, 35868, letters AD, de motie van het lid Van Hattem c.s. over de Europese digitale identiteit. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (34972, 35868, letter AD).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is verworpen.