Stemming Novelle Wet digitale overheidVerslag van de vergadering van 21 maart 2023 (2022/2023 nr. 23)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Novelle Wet digitale overheid

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) (35868).

(Zie vergadering van 21 februari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij allereerst over het wetsvoorstel 35868, Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur, kortweg de novelle Wet digitale overheid. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Koole namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koole (PvdA):

Voorzitter, als het mag ook over de wet zelf. De leden van de Partij van de Arbeidfractie hebben bij deze wet en de novelle steeds het grote belang van de privacy van de burgers voor ogen gehad. Door de novelle zijn er terechte aanscherpingen toegevoegd. Wat onze fractie betreft hadden er nog wel meer stappen gezet kunnen worden. Als we nu echter tegen de wet zouden stemmen, worden daarmee ook de pluspunten van de novelle tenietgedaan en zou de praktijk slechter worden. Daarom stemmen we, alles overwegende, voor de wet en de novelle.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koole. Dan de heer Ganzevoort namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Nog een paar maanden geduld, dan zijn we samen.

Voorzitter. Dit was een hele lastige afweging, omdat er verbeteringen zijn en omdat wij op één punt in deze wet, namelijk aangaande de toelating van private aanbieders, echt denken dat er een verkeerde afslag wordt genomen. De vraag is of je op basis van dat ene punt zou moeten zeggen dat je die hele wet afstemt. Dat durven we niet. Om die reden stemmen we voor, maar wel met de hoop dat de staatssecretaris goed gehoord heeft waar onze bezwaren zitten en wil kijken hoe we daar in de uitwerking nog iets aan kunnen doen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Mevrouw Gerkens namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens (SP):

Dank u wel, voorzitter. De leden van de fractie van de SP zijn blij met de novelle. We denken dat die de wet echt verbetert en zullen daarom ook voor de novelle stemmen.

Helaas is tijdens de wetsbehandeling ook gebleken dat de wet nog zo veel grote nadelen heeft, met name door het toelaten van big tech tot onze bestanden, dat we daarom tegen de wet gaan stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Gerkens. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan over de novelle. Een novelle is ook een wetsvoorstel. Daarom zei ik: we stemmen eerst over de novelle.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Een novelle is een vorm van een wetsvoorstel.