Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 maart 2023
1. 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

De commissie besluit op 4 april 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2. COM(2023)156 - European Hydrogen Bank

De commissie besluit het Europese voorstel COM(2023)156 in behandeling te nemen en opnieuw voor procedure te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

3. 35626, G / Toezeggingen T03205 en T03206

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over concurrentievoordeel lucht- en scheepvaart in de markt voor hernieuwbare energie voor vervoer en over een grondslag voor het bepalen van een eerlijk aandeel van biogrondstoffen; Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

De commissie besluit de brief van 2 maart 2023 van de staatssecretaris van I&W (35626, G) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T03205 als "voldaan" aan te merken en de status van toezegging T03206 van "openstaand" te handhaven en de deadline op 1 januari 2024 te zetten.

4. 36200 A, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over knelpunten in de uitvoering van meerjarige infrastructurele projecten; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

De commissie neemt kennis van de brief van de minister en staatssecretaris van I&W van 2 maart 2023 (36200 A, C). Op verzoek van het lid Rietkerk (CDA) zal door de griffie ambtelijk navraag worden gedaan naar enkele projecten, waaronder de 'Ring Zuid Groningen', die zouden ontbreken in het door de minister en staatssecretaris opgemaakte overzicht van meerjarige Rijksprojecten die in de periode 2020-2022 zijn overgegaan naar de realisatiefase. Daarop zal de commissie dit onderwerp mogelijk opnieuw agenderen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het verzoek om een spreker over het subthema "Decarbonising road transport: the roll-out of alternative fuel charging infrastructure" tijdens de interparlementaire Commissievergadering (ICM) in het Europees Parlement met als thema “Reaching the transport objectives of Fit for 55 at national level - opportunities and challenges”. Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan deze rol op zich te willen nemen als er geen lid van de Tweede Kamer zich aanmeldt.

Het lid Janssen (SP) wijst op een verkeerde bijlage bij de mededelingen.De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra