Stemming moties Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de OmgevingswetVerslag van de vergadering van 14 maart 2023 (2022/2023 nr. 22)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet,

te weten:

  • de motie-Kluit c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33118, 34986, letter EY);
  • de motie-Kluit c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33118, 34986, letter EZ);
  • de motie-Janssen c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, 34986, letter FA);
  • de motie-Moonen c.s. over het bevorderen van participatie (33118, 34986, letter FB);
  • de motie-Van Dijk c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33118, 34986, letter FC);
  • de gewijzigde motie-Nicolaï c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33118, 34986, letter FE, was letter FD).

(Zie vergadering van 7 maart 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan beginnen we met de stemming over de moties. Dan stemmen we allereerst over de motie 33118, 34986, letters EY, de motie van het lid Kluit c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Raven namens de OSF.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Raven (OSF):

Voorzitter, met uw goedvinden is dit ook meteen de stemverklaring namens de Onafhankelijke Senaatsfractie voor het besluit dat we zo dadelijk moeten nemen. We hebben hier vorige week uitgebreid over gedebatteerd. Na meer dan tien jaar voorbereiding vandaag, één dag voor de provinciale verkiezingen, een onomkeerbaar besluit nemen over de vaststelling van deze Omgevingswet gaat tegen mijn rechtsgevoel in, tegen mijn democratisch rechtsgevoel. De kiezer wordt hier buitenspel gezet en daarom zal ik tegen het voorstel tot invoering van de Omgevingswet stemmen. Ik heb daar vorige week in het debat ook aandacht voor gevraagd. De moties zal ik namens de OSF steunen.

De voorzitter:

Dank aan de heer Raven. Wil een van de andere leden een stemverklaring afleggen op dit moment? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (33118, 34986, letter EY).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 33118, 34986, letters EZ, de motie van het lid Kluit c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Klip namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Voorzitter, dank u wel. Namens de VVD en ook namens de fracties van het CDA en de ChristenUnie. Het verzoek aan de regering betreft de kaderstellende ruimtelijke visies en plannen van gemeenten met wezenlijke milieueffecten, en niet projecten en projectbesluiten. Met deze toelichting en inkadering, die in lijn is met de reactie van de minister tijdens het debat, kunnen deze drie fracties de motie ondersteunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Klip. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (33118, 34986, letter EZ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 33118, 34986, letters FA, de motie van het lid Janssen c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Janssen c.s. (33118, 34986, letter FA).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 33118, 34986, letters FB, de motie van het lid Moonen c.s. over het bevorderen van participatie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Moonen c.s. (33118, 34986, letter FB).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 33118, 34986, letters FC, de motie van het lid Van Dijk c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Verkerk namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. Onze fractie wil deze motie graag interpreteren vanuit het rapport-Remkes, dat wil zeggen dat we de doelstellingen voor 2030 willen overwegen vanuit de weegmomenten die in 2025 en 2028 zijn voorgesteld. Vanuit dat oogpunt zullen wij dan ook voorstemmen. Daarmee zeggen wij wel twee dingen. Wij vinden dat we aan de slag moeten met de stikstofproblematiek. En het tweede is: wij zijn voor de natuur en voor de boeren.

Ik dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Verkerk. Dat was op de grens van een stemverklaring. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Dijk c.s. (33118, 34986, letter FC).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PVV, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij over de motie 33118, 34986, letters FE, de motie van het lid Nicolaï c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nicolaï c.s. (33118, 34986, letter FE, was letter FD).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, FVD en Fractie-Frentrop voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.