Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 februari 2023
1. Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies besluiten om op 21 februari 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de voortgangsbrief van 26 januari 2023 (33118/34986, EU) en de hedenochtend gegeven briefing door het Adviescollege ICT-toetsing over het Indringend Ketentesten Fase 3.

De commissies stellen voor het ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 7 maart 2023 plenair te behandelen, onder voorbehoud van tijdige beantwoording door de minister van vorenbedoelde vragen en onder voorbehoud van voldoende duidelijkheid over de behandeling van het ontwerp-KB in de Tweede Kamer.

De staf wordt verzocht voor de vergadering van 21 februari 2023 een update te geven van de stand van zaken in de Tweede Kamer.

2. Antwoordbrief Omgevingswet 33118/34986, EV

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de antwoordbrief van de minister voor VRO van 27 januari 2023 (33118/34986, EV) en besluiten deze te betrekken bij het schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief Omgevingswet (zie agendapunt 1).

3. Motie-Rietkerk c.s. en toezeggingen voortgangsbrief Omgevingswet - T02849, T02857, T03422 en T03420

De commissies besluiten t.a.v. de in de Voortgangsbrief Omgevingswet van de minister voor VRO van 26 januari 2023 (33118/34986, EU) aan de orde komende motie en toezeggingen als volgt:

- de motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34985, K) als 'deels uitgevoerd' te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02849 en T03422 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02857 en T03420 als 'openstaand' te blijven beschouwen.

4. Toezeggingen antwoordbrief Omgevingswet - T03130 en T03489

De commissies besluiten t.a.v. de in de brief van de minister voor VRO van 27 januari 2023 (33118/34986, EV) aan de orde komende toezeggingen als volgt:

- toezegging T03130 als 'openstaand' te blijven beschouwen;
- toezegging T03489 als 'voldaan' aan te merken.

5. Toezegging T03006

Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985)

De commissies besluiten om op 21 februari 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Natuur en Stikstof n.a.v. de brief van 19 januari 2023 (36200 XIV, E). De commissies besluiten toezegging T03006 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen.

6. Rondvraag

De commissies verzoeken de griffie om het in overleg met de leden Klip-Martin (VVD) en Kluit (GroenLinks) opgestelde overzicht van partijen die benaderd kunnen worden voor een position paper over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met de commissies te delen. De commissies besluiten de te benaderen partijen een reactietermijn te geven tot 24 februari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra