Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 januari 2023
1. Voorlichtingsaanvraag Raad van State

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie stemt in met het conceptvoorlichtingsverzoek aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35920) en besluit het door te geleiden naar de Kamervoorzitter voor plenaire vaststelling.

2. 35984, O

Brief van de staatssecretaris van OCW over beleidsreactie op advies 'Onmisbaar en Onvervangbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland van de Commissie Collectie Nederland’; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse) en GroenLinks (Veldhoen) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de volgende prioriteit te selecteren uit Annex I van het Europees Werkprogramma 2023:

39. Leermobiliteit.

4. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

De commissie besluit op 14 februari 2023 te bezien of er vanuit de commissie extra onderwerpen moeten worden voorgedragen voor de aanstaande Ambassadeursconferentie.

5. Rondvraag

Het lid Pijlman (D66) vraagt naar de uitvoering van de motie-Bredenoord (D66) c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer (35788, I). De griffier meldt dat dit onderwerp besproken wordt in de gecombineerde vergadering van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning op 14 februari 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra