Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 31 januari 2023
1. 36151 / 35468, S

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie verzoekt de griffie na te gaan wanneer de brief naar aanleiding van de diverse moties en toezeggingen uit het debat over de Wet hersteloperatie toeslagen van 1 november 2022 en de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen aan de Eerste Kamer worden gezonden en besluiten dit agendapunt opnieuw te agenderen voor de eerstvolgende vergadering. De fracties van GroenLinks (Karimi) en de SGP (Schalk) geven al aan vragen te willen stellen.

2. 36108, G

Brief van de minister van I&W over moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 31066, AE

Evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 18 januari 2023 (31066, AE) voor kennisgeving aan te nemen en te willen volgen wat de Tweede Kamer met de evaluatie doet.

4. 25.087 EK 25.087 / 35.927, X

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake intern onderzoek en externe validatie naar aanleiding van de berichtgeving over Uber; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit op verzoek van het lid Crone (PvdA) op 14 februari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen: Meerjarig financieel kader, Economische governance, Eigen middelen, Vennootschapsbelasting en de Versterking van de rol van de euro uit het Werkprogramma 2023 als prioritair voor te dragen. Het voorstel over Economische governance is al in behandeling genomen door de commissie, samen met de commissie EZK/LNV.

6. E220002

Brief van de staatssecretaris F&B inzake aanbod technische briefing conceptwetsvoorstel minimumbelasting 2024; EU-voorstel: Richtlijn minimumniveau aan belastingheffing COM(2021)823

De commissie besluit te wachten tot het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer in behandeling is genomen alvorens een technische briefing in te plannen over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2).

7. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

De leden Van Ballekom (VVD), Geerdink (VVD), Kennedy-Doornbos (ChristenUnie) en Van Rooijen (50PLUS) melden zich aan voor deelname aan deze conferentie. De commissie geeft aan in te kunnen stemmen met de thema's die worden voorgesteld voor de inhoudelijke gespreksrondes.

8. Mededelingen en informatie

De commissie is akkoord met 7 maart 2023 als nieuwe datum voor de briefing van de Algemene Rekenkamer over onderzoek naar EU-subsidies.

De commissie is akkoord met het voorstel van het ministerie om de kennismaking op dinsdag 20 juni 2023 te houden op het ministerie van Financiën met zowel de huidige als de nieuwe commissieleden.


De griffier van de commissie,
Helene de Man