Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 31 januari 2023
1. Beleidsdebat fondsen

De commissies stellen voor het beleidsdebat fondsen op 4 april 2023 te houden en hiervoor de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat uit te nodigen. Voorts hebben zij ingestemd om ter voorbereiding op dit debat een gesprek met de Algemene Rekenkamer te houden op 21 maart 2023. Desgewenst kunnen na afloop van dit gesprek ook andere bewindslieden worden uitgenodigd voor dit debat. Voor wat betreft de nadere inhoudelijke voorbereiding doet het lid Otten (Fractie-Otten) een eerstvolgende vergadering een suggestie voor een deskundige om te spreken over de governance van fondsen vanuit internationaal perspectief.

2. Berichtgeving over mogelijke verkoop 'Duitse tak' Tennet

De commissies verzoeken gelijktijdig met en op eenzelfde wijze als de Tweede Kamer (zo nodig vertrouwelijk) geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen, alvorens besluitvorming plaatsvindt.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man