Stemming andere motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023Verslag van de vergadering van 31 januari 2023 (2022/2023 nr. 17)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming andere motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023,

te weten:

  • de motie-Prast c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36200-XVI, letter K).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36200-XVI, letter K, de motie van het lid Prast c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort (D66):

Voorzitter. We vinden het een buitengewoon sympathieke motie. Het onderwerp gaat ons ook aan het hart. Wij denken echter dat het programma Gezonde School voldoende ruimte geeft voor dit onderwijs, zoals de minister ook beschrijft in zijn brief. Daarom zullen we toch tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Dan de heer Van Kesteren namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ton van Kesteren (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie draagt het mbo een warm hart toe. Zeker de mbo-student heeft ook recht op sportvoorzieningen en zeker de bol-leerling — dat is de beroepsopleidende leerweg — komt daarvoor in aanmerking. Daarom stemmen wij voor deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Kesteren. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200-XVI, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris, de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en de aanwezigen op de publieke tribune.