Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023Verslag van de vergadering van 31 januari 2023 (2022/2023 nr. 17)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023,

te weten:

  • de motie-Prast c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long covid (36200-XVI, letter L).

(Zie vergadering van 24 januari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over de motie 36200-XVI met letter L, de motie van het lid Prast c.s. over de financiële compensatie voor zorgverleners met long covid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Gaat uw gang, mevrouw Krijnen namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Krijnen (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik spreek mede namens de fractie van de PvdA. Vorige week hebben we inhoudelijk het debat gevoerd over de jeugdzorg, in het kader van de VWS-begroting. Onze fracties vinden het jammer dat we niet in staat zijn geweest om inhoudelijk over de specifieke voorstellen die in de motie worden gedaan, te debatteren met elkaar. Maar het onderwerp dat de motie aangaat, namelijk de compensatie voor zorgmedewerkers die met long covid te maken hebben, gaat ons zeer aan het hart. Die mensen staan nu in de kou en hebben te maken met inkomensproblematiek. Dat onderwerp, en dat er een regeling en compensatie moeten komen voor deze groepen, hebben we vorig jaar ook al ingebracht tijdens de coviddebatten. Maar met het oog op het lot van deze zorgverleners en de dienst die zij ons allen hebben verleend tijdens de covidpandemie, zullen onze beide fracties alles afwegende voor deze motie stemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200-XVI, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.