Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 31 januari 2023Parlementair jaar 2022/2023, 17e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, Berkhout, Beukering, Bezaan, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bruijn, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Faber-van de Klashorst, Fiers, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hiddema, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Karimi, Kennedy-Doornbos, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Kluit, Knapen, Koffeman, Koole, Kox, Krijnen, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nicolaï, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prast, Prins, Raven, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Van Strien, Talsma, Veldhoen, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos, Mei Li Vos en Van Wely,

en de heer Van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 31 januari 2023. Ik heet de leden, de medewerkers, de aanwezigen op de publieke tribune en iedereen die deze vergadering via de livestream volgt van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Huizinga-Heringa, Hermans en Nanninga, wegens verplichtingen elders;

Atsma en Bredenoord, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vandaag is de laatste dag dat Nederlanders in het buitenland (niet-ingezetenen) zich kunnen registreren voor de verkiezingen voor het kiescollege dat de Eerste Kamer mede verkiest. Dit is de eerste keer dat dit mogelijk is. Het leek mij goed dat even met u te delen.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat mevrouw Prast het woord wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (PvdD):

Dank, voorzitter. Ik zou graag willen verzoeken om de motie-Prast met letter L, over financiële compensatie voor zorgverleners, in stemming te brengen voordat het wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid in stemming komt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Kan de Kamer zich vinden in het verzoek? Dat is het geval.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023,

te weten:

  • de motie-Prast c.s. over financiële compensatie voor zorgverleners met long covid (36200-XVI, letter L).

(Zie vergadering van 24 januari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We beginnen met de stemming over de motie 36200-XVI met letter L, de motie van het lid Prast c.s. over de financiële compensatie voor zorgverleners met long covid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Gaat uw gang, mevrouw Krijnen namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Krijnen (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. Ik spreek mede namens de fractie van de PvdA. Vorige week hebben we inhoudelijk het debat gevoerd over de jeugdzorg, in het kader van de VWS-begroting. Onze fracties vinden het jammer dat we niet in staat zijn geweest om inhoudelijk over de specifieke voorstellen die in de motie worden gedaan, te debatteren met elkaar. Maar het onderwerp dat de motie aangaat, namelijk de compensatie voor zorgmedewerkers die met long covid te maken hebben, gaat ons zeer aan het hart. Die mensen staan nu in de kou en hebben te maken met inkomensproblematiek. Dat onderwerp, en dat er een regeling en compensatie moeten komen voor deze groepen, hebben we vorig jaar ook al ingebracht tijdens de coviddebatten. Maar met het oog op het lot van deze zorgverleners en de dienst die zij ons allen hebben verleend tijdens de covidpandemie, zullen onze beide fracties alles afwegende voor deze motie stemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200-XVI, letter L).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.

Stemming Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (36200-XVI).

(Zie vergadering van 24 januari 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 36200-XVI, Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2023. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Dank, voorzitter. Terwijl dit kabinet van plan is van alle Nederlanders te gaan controleren waaraan zij €100 of meer gaan uitgeven, zijn er miljarden zoek bij het ministerie van VWS, zoals ook herhaaldelijk geconstateerd is door de Algemene Rekenkamer. Op de een of andere manier wil de situatie niet echt verbeteren, dus wij vinden dat het nu tijd is om een duidelijk signaal af te geven dat dit zo niet langer kan. Daarom zullen we tegen de begroting van VWS stemmen. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemming andere motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023,

te weten:

  • de motie-Prast c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo (36200-XVI, letter K).

Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36200-XVI, letter K, de motie van het lid Prast c.s. over terugkeer van het sportonderwijs in het curriculum van het mbo. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van der Voort namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van der Voort (D66):

Voorzitter. We vinden het een buitengewoon sympathieke motie. Het onderwerp gaat ons ook aan het hart. Wij denken echter dat het programma Gezonde School voldoende ruimte geeft voor dit onderwijs, zoals de minister ook beschrijft in zijn brief. Daarom zullen we toch tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van der Voort. Dan de heer Van Kesteren namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ton van Kesteren (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie draagt het mbo een warm hart toe. Zeker de mbo-student heeft ook recht op sportvoorzieningen en zeker de bol-leerling — dat is de beroepsopleidende leerweg — komt daarvoor in aanmerking. Daarom stemmen wij voor deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Kesteren. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (36200-XVI, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris, de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en de aanwezigen op de publieke tribune.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.41 uur.


Bijlages

Lijst van ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915);

Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen (36137).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake actieagenda Sterk Bestuur (griffienummer 172666);

een, van alsvoren, inzake antwoorden schriftelijke Kamervragen over de derde incidentele suppletoire begroting 2022 BZK VII (griffienummer 172672);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake lijsten van verdragen in voorbereiding (griffienummer 172650);

een, van alsvoren, inzake Protocol tot wijziging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom, 6 december 2022 (griffienummer 172652);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van de Bijlagen 1 en 2 bij het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging en andere stoffen 2022 (griffienummer 172651);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023 (griffienummer 172656);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag (griffienummer 172655);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 30 januari 2023 (griffienummer 172648);

een, van alsvoren, inzake antwoorden op vragen en opmerkingen over de brief over de aanpak dierwaardige veehouderij en de vervolgstappen amendement 2.1 Wet dieren (griffienummer 172321.02);

een, van alsvoren, inzake reactie op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (griffienummer 172028.09);

een, van de minister van Klimaat en Energie, inzake uitstel beantwoording nadere vragen inzake onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (griffienummer 171514.03);

een, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, inzake beantwoording vervolgvragen Wkb 131222 (griffienummer 16662.59);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake afschrift gebruik uitzondering artikel 2.25 lid 2 Comptabiliteitswet 2016 ten behoeve van het Pallas-project (griffienummer 172649);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake antwoord op vragen inzake de VWS-begroting 2023 en de Hervormingsagenda Jeugd (griffienummer 172581.02);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake beantwoording vragen schriftelijk overleg TK commissie BiZa/AZ toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen (griffienummer 172674);

een, van alsvoren, inzake verzoek heroverweging opheffing voorhang AMvB's (griffienummer 172675);

een, van de staatssecretaris Toeslagen en Douane, inzake evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) (griffienummer 172654);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake beantwoording nadere vragen milieueffectrapportage van 2 december 2022 (griffienummer 170555.04);

een, van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021, Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 (griffienummer 172664);

een, van de staatssecretaris Cultuur en Media, inzake beleidsadvies advies Onvervangbaar en Onmisbaar (griffienummer 170853.01);

een, van alsvoren, inzake uitstel beantwoording schriftelijke overleggen cultuur en media (griffienummer 172251.02).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.D., inzake "Handelvolumes NL China stellen weinig voor; Afbouwen" (griffienummer 172660).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van H.B., inzake "Novelle verbetering uitvoerbaarheid" (griffienummer 172662).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van M., inzake "Jeugdzorg" (griffienummer 168999.08).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van C.D., inzake "Het omvallen van de jeugdbeschermer Intervence in Zeeland en het domino-effect van kleine gemeenten daarbij" (griffienummer 172619.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van F.B., inzake "Wet toekomst pensioenen (Wtp)" (griffienummer 170746.32);

een, van E.D., inzake "Wet toekomst pensioenen (Wtp)" (griffienummer 170746.29);

een, van M.L., inzake "Wet toekomst pensioenen (Wtp)" (griffienummer 170746.27);

een, van J.M.H., inzake "Wet toekomst pensioenen (Wtp)" (griffienummer 170746.33);

een, van D.S., inzake "Brief en memo pensioenen Wtp" (griffienummer 170746.28).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van T.H., inzake "Stop WHO" (griffienummer 172631.10);

een, van J.R., inzake "Dodelijke valongevallen" (griffienummer 172658).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.