Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse evaluatie van concurrentievoordeel lucht- en scheepvaart t.o.v. andere sectoren (35.626) (T03205)

- 35626, F

Brief van de staatssecretaris van I&W betreffende toezeggingen over meervoudig landgebruik bij biobrandstoffen, over concurrentievoordeel van lucht- en scheepvaart en de voorhang over broeikasgasemissiereductie (BKE); Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

De commissie besluit om op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 15 december 2022 (35626, F). De commissie besluit dan de status van toezegging T03204 opnieuw ter bespreking te agenderen. De commissie besluit de status van de toezeggingen T03205 en T03206 van "openstaand" te handhaven.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra