Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 januari 2023
1. 35982, L

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2022

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Koole II (35.982, L). Het lid Koole (PvdA) stelt daarbij vast dat de brief niet in voldoende mate ingaat op de vragen die zijn gesteld in de commissiebrief van 2 november 2022. De commissie besluit daarop de uitvoering van de motie te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 18 april 2023. Voorts besluit de commissie de motie-Koole c.s. (35.982, G) als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen.

2. 35.295, S

Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

De commissie stelt de concept-commissiebrief over de uitvoering van de motie-Karimi inzake een special envoy voor Media Freedom (35.295, S) ongewijzigd vast.

3. T02747

Brief van de minister van BuZa over de kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid; Verzamelwet Brexit; Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

De commissie neemt kennis van de kabinetsappreciatie en het eindrapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid (35.084, J) en besluit de status van de toezegging T02747 als voldaan te beschouwen.

4. Werkbezoek Brussel

De commissie bespreekt de nadere invulling van het programma van het werkbezoek aan Brussel op 5-6 maart 2023.

5. COSAC Voorzittersbijeenkomst 29-30 januari, Stockholm

De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC-vergadering van 29 - 30 januari 2023 en geeft de commissievoorzitter mee naar bevind van zaken te kunnen handelen.

6. Plenaire sessie Benelux parlement 9 en 10 december 2022

Delegatieleider Van Ballekom (VVD) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Benelux parlement, gehouden op 9 en 10 december jl. te Brussel.

7. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022, het verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl