Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

Verslag schriftelijk overleg (35092 / 33561, N)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
Voorts besluit de commissie op verzoek van het lid Pijlman (D66) in de inleiding van de brief een passage op te nemen met het verzoek de Kamer te blijven informeren over onderzoek naar aanlanding van de stroomkabel van het windpark door Schiermonnikoog.

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Verslag nader schriftelijk overleg (35092, M)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 21 november 2022 (35092, P) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens beschouwt de commissie de motie-Berkhout c.s. als niet uitgevoerd, de motie zal opnieuw worden geagendeerd zodra de commissie kan beschikken over de onderzoeksresultaten van de aeronautische studie voor de Noordzee.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer