T03489

Toezegging Toezending conceptrapport enquête ervaringen bij de bevoegde gezagen Omgevingswet (33.118/34.986, EL)De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe het concept en de ambtelijke reactie daarop van de enquête naar de ervaringen bij de bevoegd gezagen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet vertrouwelijk met de Kamer te delen.


Kerngegevens

Nummer T03489
Status voldaan
Datum toezegging 14 oktober 2022
Deadline 1 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kamerleden drs. M.C.T. Fiers (GroenLinks-PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen bevoegd gezag
conceptrapport
enquête
Omgevingswet
Kamerstukken Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2022-2023, 33 118 /34 986, EL, p. 10

(…) De leden van de fractie van de PvdA hebben kennisgenomen van de door de regering uitgezette “enquête uitvoeringspraktijk”. Deze leden ontvangen graag de toegezegde informatie over de vormgeving van de enquête. De regering geeft in haar brief van 26 augustus 202235 het volgende aan: “Zoals toegezegd, ontvangt u de opzet van de enquête”. Tot op heden hebben deze leden bedoelde opzet nog niet ontvangen. Kan de regering aangeven op welke termijn de Kamer de enquête-opzet alsnog ontvangt? Vooruitlopend op de ontvangst van de enquête-opzet hebben de leden van de fractie van de PvdA de navolgende vragen.

  • 1. 
    De belangrijkste vraag die deze leden bij de opzet van de enquête hebben, is de vraag naar het doel van de enquête. Tijdens het plenaire debat van 28 juni 2022, naar aanleiding van het mondeling overleg van 21 juni 2022 over de Omgevingswet, is de doelstelling van de enquête aan bod gekomen. Hierbij hebben de leden van de fractie van de PvdA aangegeven graag een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van die uitvoeringspraktijk. Kan de regering aangeven wat het precieze doel van de uitgezette enquête is?
  • 2. 
    Vervolgens is de vertaling van het onderzoeksdoel naar de concrete vragen van belang. Kan de regering aangeven in hoeverre het doel van de enquête wordt behaald met de uitgezette enquête? Aangezien TwynstraGudde zorgt voor de validatie van de onderzoeksopzet, verzoeken deze leden de regering om ook de onderliggende validatie door TwynstraGudde aan de Kamer te doen toekomen. (…)

Kamerstukken I 2022-2023, 33 118 /34 986, EL, p. 29

(…)

De leden van de fractie van de PvdA lezen in de brief van 26 augustus 2022 dat TwynstraGudde zorgt voor een concept- en een eindrapport.

  • (49) 
    Is de regering bereid om beide rapporten aan de Kamer te doen toekomen?

Het betreft een concept dat is aangeboden voor hoor en wederhoor in het kader van een zorgvuldig adviesproces. Om zowel recht te doen aan het belang van informatie van uw Kamer als aan de waarborgen van het adviesproces, zal ik het concept en de ambtelijke reactie daarop vertrouwelijk met uw Kamer delen, ik neem hierover zo snel mogelijk contact op met uw griffie. (…)


Brondocumenten


Historie