Verslag van de vergadering van 27 september 2022 (2022/2023 nr. 1)

Aanvang: 14.16 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de herdenking van de heer Pröpper.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is de herdenking van de heer Pröpper. Ik verzoek de leden te gaan staan.

Wij hebben de goede gewoonte om de oud-leden die ons zijn ontvallen hier te gedenken. Vandaag gedenken wij Henk Pröpper die op 25 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd overleed. Hij was voor het CDA ruim zes jaar lid van de Eerste Kamer, van 22 november 1988 tot 1 januari 1995.

Ik heet ook zijn familie welkom bij deze herdenking.

Henri Herman Laurens Maria Pröpper werd op 20 oktober 1931 geboren in Venlo. Na het volgen van de lagere school en de hbs in zijn geboortestad trad hij in 1951 in dienst van de Koninklijke Landmacht. Henk Pröpper maakte als pelotoncommandant deel uit van het Nederlandse detachement Verenigde Naties in Korea. Het detachement bestond uit vrijwillige beroepsmilitairen en werd ingezet als onderdeel van het Amerikaanse 38th Regiment.

Terug in Nederland werd hij docent aan de Koninklijke Militaire School in Weert. Pröpper zou 25 jaar beroepsmilitair blijven. Hij was onder andere compagniecommandant in Zuidlaren en verbonden aan de secties operaties en opleidingen van de staf Eerste Divisie en de staf Eerste Legerkorps.

In de tussentijd werd hij actief voor de KVP, eerst als gemeenteraadslid in Brummen en later als wethouder. Hij was bovendien tweemaal lid van Provinciale Staten van Gelderland, in de jaren zeventig én in de jaren negentig van de vorige eeuw. Binnen de KVP en het CDA vervulde hij verschillende functies. Zo was hij bij beide partijen lid van het partijbestuur.

Vijftien jaar vervulde Pröpper de functie van burgemeester, te beginnen in Dreumel. Vervolgens werd hij waarnemend burgemeester van Wamel en tot slot burgemeester van de nieuwe Gelderse gemeente West Maas en Waal, waarvan Dreumel en Wamel deel uit gingen maken.

Toen hij in 1988 lid werd van de Eerste Kamer kon dat alleen na formele ontheffing van het CDA-bestuur, omdat het destijds binnen die partij reglementair niet toegestaan was dat een burgemeester tegelijk parlementariër werd. De ontheffing werd verleend op grond van de gewenste deskundigheid die Pröpper inbracht.

Die deskundigheid kwam direct van pas bij zijn maidenspeech. Hij sprak op 27 juni 1989 tijdens het debat over de nieuwe Gemeentewet. Pröpper ging daarin onder meer in op de onroerendgoedbelasting, waarvoor na jaren sleutelen nog steeds geen goede koppeling met bijvoorbeeld het Gemeentefonds was gevonden.

Uit zijn inbreng bleek ook de humor waar hij door velen om werd geroemd. Ik citeer: "Tot mijn grote genoegen hoor ik regelmatig in de zo langzamerhand geruime tijd dat ik op deze aardbodem rondloop de wapenspreuk van mijn geboorteplaats Venlo, namelijk Festina lente: haast u langzaam, handel niet overijld. Wij mogen aannemen dat hetgeen vandaag voorligt in die geest is geboren. In die zin wordt die wapenspreuk vandaag weer bevestigd."

In de jaren die volgden voerde hij voor het CDA behalve op Binnenlandse Zaken ook het woord over Defensie, Verkeer en Waterstaat en Landbouw. Een van zijn laatste inbrengen was op 22 maart 1994 toen de Kamer debatteerde over de Defensiebegroting. Pröpper begon zijn bijdrage met een bijzonder woord van welkom aan de toen nog nieuwe staatssecretaris Frinking van Defensie, omdat, en ik citeer opnieuw: "wij figuurlijk in de vijftiger jaren naast elkaar over de hei gekropen hebben. Als je dat elders zou zeggen, zou ons gezegd zijn: was maar blijven kruipen! Hier accepteert men zo'n opmerking", besloot hij. En gelukkig is dat nog steeds het geval.

Op dinsdagen begroette Henk Pröpper steevast alle medewerkers van de Eerste Kamer met een handdruk en maakte hij een vriendelijk praatje, zoals hij dat ook deed als burgemeester in zijn gemeentes. Een echte verbinder.

Naast zijn werk als burgemeester was oud-militair Pröpper enige tijd voorzitter van het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening, het ICTO. Bij zijn afscheid als burgemeester van West Maas en Wamel werd Pröpper benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk Pröpper stond bekend als een joviale, humorvolle politicus en burgervader met oog voor het individu. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden.

Ik verzoek eenieder om een moment stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

Dank u wel. Ik schors nu de vergadering, zodat u met mij de condoleances kunt overbrengen aan de familie in de Hall. Na de schorsing gaan wij door met de eerste termijn van de Kamer over het rapport van de werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.