36.211

Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomensDeze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 in verband met de budgettaire verwerking van de middelen voor de energietoeslag die gemeenten in verband met de gestegen energieprijzen in 2022 kunnen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen. De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 1300 euro voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum. Tijdens de augustusbesluitvorming is besloten om in 2023 nogmaals 1300 euro aan deze doelgroep uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, wordt gemeenten de mogelijkheid geboden om 500 euro hiervan al in 2022 uit te keren. Met deze ISB wordt van de 1,4 miljard euro voor 2023 500 miljoen euro naar 2022 geschoven.

Daarnaast bevat deze ISB de budgettaire verwerking van de beschikbaarstelling aan gemeenten van middelen waarmee individuele studenten die als gevolg van de stijgende energieprijzen in ernstige financiële problemen komen via de individuele bijzondere bijstand ondersteund kunnen worden.

Deze middelen heeft de minister van Financiën in haar brief van 20 september 2022 aangekondigd (TK 29.023 / 36.200, 354).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 22 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig bij de stemmingen: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 september 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake energietoeslag lage inkomens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 20 september van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 september 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 september 2022.


Documenten