Nieuws uit de commissies van 11 en 12 juli 2022De Eerste Kamercommissies hebben op maandag 11 en dinsdag 12 juli 2022 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en over andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.


Commissiekamer Eerste Kamer
Grotere versie foto
Schriftelijke inbreng

Novelle Wet digitale overheid

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Dittrich) en PVV (Van Hattem).

Windpark voor Schiermonnikoog

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de GroenLinks-fractie (Vendrik), de Fractie-Nanninga (Berkhout) en PvdD-fractie (Koffeman). De SP-fractie (Gerkens) sluit zich aan bij de vragen van de PvdD-fractie.

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Inbreng voor het voorlopig verslag bij de wetsvoorstellen wordt heden geleverd door de leden van de fracties van de VVD (Keunen), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en de ChristenUnie (Talsma).

Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

Verslag schriftelijk overleg

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de SP (Gerkens).


Hamerstuk

Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2022 inzake mutaties in de huisvestingsportefeuille

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 12 juli 2022 af te doen als hamerstuk.

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 12 juli 2022 af te doen als hamerstuk.

Vierde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel hedenavond af te doen als hamerstuk.

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 12 juli 2022.

Tweede incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 12 juli 2022.

Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 12 juli 2022 af te doen als hamerstuk.

Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel heden, 12 juli 2022 af te kunnen doen als hamerstuk.


Plenair

Tweede incidentele suppletoire begroting Defensie 2022; Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

De commissie brengt ten aanzien van de wetsvoorstellen mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12 juli 2022.

Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota); Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt ten aanzien van de wetsvoorstellen mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12 juli 2022.

Goedkeuring Protocollen Noord-Atlantisch Verdrag toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

De commissie brengt mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12 juli 2022.

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota); Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)

De commissies Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten, onder toepassing door de Kamervoorzitter van artikel 56 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, mondeling eindverslag uit te brengen onder voorbehoud van plenair debat en stemming over de wetsvoorstellen op 12 en 13 juli 2022.

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie Justitie en Veiligheid brengt mondeling blanco eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 12 juli 2022.

Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt blanco eindverslag uit en stelt voor hedenavond over het wetsvoorstel te stemmen.

Derde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake de opvang van ontheemden uit Oekraïne

De commissie Justitie en Veiligheid brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 12 juli 2022.

Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen; Tweede Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 inzake Energietoelage

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt ten aanzien van de wetsvoorstellen blanco eindverslag uit teneinde deze voorstellen af te doen als hamerstuk op 12 juli.

Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2022 (Voorjaarsnota); Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (Voorjaarsnota)

Onder toepassing van artikel 56 RvOI brengt de commissie mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12 juli 2022.


Corona

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het 13e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

De commissies Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken besluiten op 13 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


Europa

EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door rechtstreekse algemene verkiezingen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor dat de Kamer een subsidiariteitsbezwaar vaststelt en geleidt de brief ('reasoned opinion') ter vaststelling door de Kamer door naar de plenaire vergadering op12 juli 2022.

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20220617/brief_van_de_minister_van_bzk/document3/f=/vludc6f5xrz6.pdf


Divers

Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel plenair te kunnen behandelen op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum zo spoedig mogelijk na het zomerreces.

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met de afstemming tussen de uitvoering van de versterking en de vergoeding van schade

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 juli 2022

De commissie EZK/LNV besluit de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Mijnbouw schriftelijk te laten weten dat zij zich het recht voorbehoudt op het voorgehangen ontwerpbesluit te reageren, tot het moment waarop de Kamer de finale besluitvorming over wetsvoorstel 35603 en de novelle verbetering uitvoerbaarheid (36094) heeft afgerond. Deze novelle is thans nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2022. Na ontvangst van de memorie van antwoord kan, op voorstel van het lid Schalk (SGP), bezien worden of voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt gevraagd en/of een adviesaanvraag bij de Onderwijsraad wordt gedaan over het wetsvoorstel.

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit naar aanleiding van recente berichtgeving in verschillende media inzake de vermeende handelswijze van de Belastingdienst in contacten met het bedrijf Uber de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst om een schriftelijke reactie te vragen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Commissiekamer Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Commissiekamer Eerste Kamer