Stemming motie Goedkeuring twee overeenkomsten tussen Canada en de Europese UnieVerslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Goedkeuring twee overeenkomsten tussen Canada en de Europese Unie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) (35154) en het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190) (35155),

te weten:

  • de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het met ten minste twee derde van de leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel (35154, 35155, letter M).

(Zie vergadering van 11 juli 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij thans over 35154/35155, letter M, de motie van het lid Faber c.s. over het met ten minste twee derde van de leden instemmen met het CETA-goedkeuringswetsvoorstel. De Kamer heeft gisteren besloten om deze motie in stemming te brengen voorafgaand aan de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel 35154, conform artikel 106 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast (PvdD):

Dank u, voorzitter. Door Canadese investeerders, als ze de Nederlandse overheid willen aanklagen, het recht te geven om te kiezen tussen de Nederlandse rechter en private arbiters, kan CETA de Nederlandse overheid het recht ontnemen zich bij de Nederlandse rechter te verdedigen. Daarom steunt de fractie van de Partij voor de Dieren deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. De heer Van Apeldoorn namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Voorzitter. De mening van twintig rechtsgeleerden dat bepaalde bepalingen van het CETA in strijd zouden zijn met de Grondwet staat tegenover het advies van de Raad van State op dit punt. Wat mijn fractie betreft is hier het laatste woord nog niet over gesproken. Ik heb gisteren in mijn eigen termijn gezegd dat er zeker twijfels en vragen over bestaan. De beantwoording van de minister op dit punt heeft ons eerlijk gezegd weinig overtuigd. Mede daarom, alhoewel wij ook vragen hebben over het dictum van de motie, steunen wij deze motie als politiek signaal.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Apeldoorn. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Mevrouw Karimi namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Karimi (GroenLinks):

Voorzitter. De vraag over de verenigbaarheid van de oprichting van het ICS in het kader van het CETA met onze Grondwet is een ingewikkelde kwestie geweest voor mijn fractie. Maar doorslaggevend voor onze positie is uiteindelijk het advies van de Raad van State in dezen. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Karimi. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35154, 35155, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.