Stemming motie ingediend tijdens het Debat naar aanleiding van een mondeling overleg OmgevingswetVerslag van de vergadering van 12 juli 2022 (2021/2022 nr. 38)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Debat naar aanleiding van een mondeling overleg Omgevingswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat naar aanleiding van een mondeling overleg Omgevingswet,

te weten:

(Zie vergadering van 28 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 33118/34986, letter DZ, de motie van het lid van het lid Rietkerk c.s. over het startsein van de Omgevingswet. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze motie is in onze visie een soort publiciteitsmiddel om te kunnen zeggen dat de Omgevingswet toch ingevoerd zal worden. Dat is niet het geval. We hebben ook een tegengestelde motie ingediend om te stoppen met de Omgevingswet. Die houden wij nog even aan. Maar wij zullen in ieder geval tegen deze motie stemmen, want we moeten echt stoppen met die onzalige Omgevingswet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter, dank u wel. De motie kende een wat bijzondere aanloop met de weggelakte passages in de beslisnota. Daar spreken we verder over in de commissie Binnenlandse Zaken, alhoewel ik wel moet zeggen dat het mijn fractie grote zorgen baart dat de ministerraad blijkbaar heeft ingestemd met het doen van een beroep op het belang van de staat.

De voorzitter:

Nu de stemverklaring.

De heer Janssen (SP):

De stemverklaring voor deze motie is dat de helft van de motie inmiddels achterhaald is, omdat we met een hamerstuk het onderzoek hebben aangenomen. De andere helft vinden wij geen zekerheid bieden en wij mogen die indruk ook niet wekken. Het beslismoment over het KB voor de Omgevingswet zal plaatsvinden op 1 november, zoals het nu gepland staat.

De voorzitter:

Dank u wel. Mevrouw Moonen namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Moonen (D66):

Voorzitter. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft volgens de fractie van D66 een heldere brief geschreven op 24 juni 2022. Hierin staan hele duidelijke voorwaarden voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet, waarover hij de Kamer zal informeren in het najaar. De fractie van D66 steunt de minister met deze brief en met zijn voornemen om duidelijkheid te verschaffen aan de decentrale overheden, om de Omgevingswet onder voorwaarden op 1 januari 2023 te laten ingaan. De motie-Rietkerk vindt de fractie van D66 verwarrend opgesteld en overbodig en zal ze daarom niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Moonen. Dan mevrouw Fiers namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. Ik spreek mede namens de fractie van GroenLinks. Onze fracties maken zich grote zorgen over de invoering van de Omgevingswet. Wij maken ons zorgen of de ICT op orde is en of de uitvoeringspraktijk er klaar voor is. Daar gaan wij het hier in oktober over hebben, dus de motie over het startsein voor de Omgevingswet is wat ons betreft voorbarig. Bovenal is deze motie heel verwarrend voor de uitvoeringspraktijk. Daarom zullen onze fracties tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rietkerk c.s. (33118, 34986, letter DZ).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.