Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Waterstof en gas decarbonisatiepakket en verordening methaanemissies in de energiesector (COM(2021)803, COM(2021)804 en COM(2021)805) (36.059)

- Rondvraag

De commissie verzoekt de staf, op voorstel van het lid Dessing (FVD), om na te gaan wanneer de beantwoording op de brief van 3 juni jl. inzake EU voorstellen methaanemissies en gasmarkten tegemoet kan worden gezien.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer