Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Verslag nader schriftelijk overleg (35092, M)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 23 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de motie aan te merken als niet uitgevoerd. De commissie zal de minister per brief verzoeken (periodiek) geïnformeerd te worden over de onderzoeksresultaten van de aeronautische studie voor de Noordzee. Na ontvangst van die informatie zal de status van de motie opnieuw geagendeerd worden.

- T03257

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022 (35092 / 33561, L)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de GroenLinks-fractie (Vendrik), de Fractie-Nanninga (Berkhout) en PvdD-fractie (Koffeman). De SP-fractie (Gerkens) sluit zich aan bij de vragen van de PvdD-fractie.
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer