Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 VII)

- Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstellen gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Na een inventarisatie constateert de commissie dat vooralsnog geen van de fracties een plenair debat wenst over de wetsvoorstellen:
- wijziging van de begroting I&W;
- wijziging van de begroting Mobiliteitsfonds;
- wijziging van de begroting Deltafonds;
- wijziging van de begroting BZK (i.v.m. onderdeel Ruimtelijke ordening en Omgevingswet).


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra