Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 juli 2022
1. Vaststellen agenda

De voorzitter deelt mee dat de in de motie-Janssen c.s. verzochte ongelakte versie van de beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet (33118/34986, EA) bij aanvang van deze vergadering door de Kamer nog niet is ontvangen. De voorzitter meldt dat de verwachting is dat de Kamer deze brief later op de avond tegemoet kan zien. De commissieleden spreken hierop de wens uit deze graag te ontvangen voor het sluiten van de plenaire vergadering van heden.

2. Mogelijkheden voor nieuwe adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO

De commissies besluiten een nieuwe concept-adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing aan de plenaire vergadering voor te leggen. Daartoe stemmen de commissies in met de in de commissies voorliggende concept-adviesaanvraag.

3. 33118 / 34986, DX

Brief van de minister voor VRO over kritische tijdslijn Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van 24 juni 2022 van de minister voor VRO (33118/34986, DX) en besluiten deze te betrekken bij het plenaire debat over het inwerkingtredings-KB van de Omgevingswet. De commissies besluiten dit debat onder voorbehoud in te plannen op 1 november 2022. De commissies zullen te zijner tijd bezien op welk moment om stemming over het inwerkingtredings-KB wordt verzocht.

4. Rondvraag

In antwoord op een vraag van het lid Kluit (GroenLinks) deelt de commissiegriffier mee dat op de ambtelijke navraag met betrekking tot toezegging T03003 en de publicatie van het bomenplan naar verwachting nog voor het zomerreces door het ministerie wordt terug gekomen.

In reactie op een vraag van het lid Pijlman (D66) naar de termijn van beantwoording van een uitgaande brief met vragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453) antwoordt de voorzitter dat dit wetsvoorstel bij de commissie BiZa/AZ in behandeling is en dat deze vraag bij deze commissie onder de aandacht wordt gebracht.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra