Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee (35.092)

- Stand van zaken uitvoering motie-Berkhout c.s. over zwart kleuren rotorbladen

Verslag nader schriftelijk overleg (35092, M)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 juli 2022.

- T03257

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022 (35092 / 33561, L)

De commissie besluit om toezegging T03257 op voldaan te zetten, waarbij de commissie de verwachting uitspreekt dat de minister voor Klimaat en Energie de resultaten van het Programma aansluiting wind op zee met de Kamer zal delen.
In verband met de kort na de vergadering ontvangen inbrengen van enkele fracties, heeft de commissievoorzitter besloten de datum voor inbreng te verschuiven naar 12 juli a.s.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer