Stemming motie Tijdelijke wet Nationaal GroeifondsVerslag van de vergadering van 21 juni 2022 (2021/2022 nr. 34)

Aanvang: 13.40 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds),

te weten:

  • de motie-Vendrik c.s. over de samenhang tussen fondsen (35976, letter G).

(Zie vergadering van 14 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we ten slotte over de motie 35976, letter G, de motie van het lid Vendrik c.s. over de samenhang tussen fondsen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Strien van de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Strien (PVV):

Dank u wel, voorzitter. De motie-Vendrik spoort aan om te kijken of fondsen bij elkaar gevoegd kunnen worden. Het Nationaal Groeifonds gaat al projecten steunen die geen rendement hebben, maar bijvoorbeeld het stikstoffonds, dat tegenwoordig eufemistisch "het transitiefonds" wordt genoemd, dient er zelfs voor om onze boeren uit te kopen, dus om productiemiddelen te vernietigen, ofwel om ons toekomstig bbp te verkleinen. Dit soort plannen kennen we alleen uit de communistische heilstaat, waarmee GroenLinks uiteraard geen problemen heeft maar wij wel.

De voorzitter:

Nee, nee, nee, meneer Van Strien. Een stemverklaring is niet bedoeld om uzelf af te zetten tegen andere partijen. Een stemverklaring is om uw eigen stemgedrag te verklaren. Gaat uw gang.

De heer Van Strien (PVV):

Wij hebben dus problemen met plannen die thuishoren in een communistische heilstaat. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dat klonk al beter. Dank u wel, meneer Van Strien. We maken vorderingen. Wenst een van de andere leden ... De heer Van Ballekom namens de PVV gaat het proberen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

De VVD.

De voorzitter:

De VVD. U moet de andere microfoon hebben, meneer Van Ballekom. Anders bent u niet in beeld en dat zou jammer zijn. Het is heel moeilijk. U moet die microfoon hebben. Anders bent u niet in beeld en we willen u graag in beeld.

De heer Van Ballekom (VVD):

Zo gaat het beter, voorzitter? Wij zullen, net zoals we voor het wetsvoorstel hebben gestemd, ook voor de motie-Vendrik stemmen. In onze ogen gaf de brief die de minister op 10 juni had gestuurd voldoende informatie, maar als het onderzoek de verwarring bij de heer Vendrik kan wegnemen, dan steunen wij deze motie graag.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, er is een ware wildgroei aan fondsen. De minister-president heeft dat ook toegegeven bij de Algemene Beschouwingen: het loopt nu in totaal op tot 100 miljard euro, het stikstoffonds, thans genaamd transitiefonds, het Groeifonds, het Klimaatfonds en nog diverse andere fondsen. Hoe sympathiek de motie van de heer Vendrik ook is, wij vinden deze fondsen in het huidige economisch tijdsgewricht dermate onverstandig dat wij toch tegen de motie zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (35976, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.