Stemming moties Algemene Europese BeschouwingenVerslag van de vergadering van 14 juni 2022 (2021/2022 nr. 33)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Europese Beschouwingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Europese Beschouwingen,

te weten:

  • de motie-Karimi c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan (35982, letter D);
  • de motie-Prast c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer (35982, letter E);
  • de motie-Prast c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne (35982, letter F);
  • de motie-Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie (35982, letter G).

(Zie vergadering van 7 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Economische Zaken en Klimaat, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Vandaag stemmen we over de moties die tijdens het debat naar aanleiding van de Algemene Europese Beschouwingen zijn ingediend. Ik hoor een "ja". Ja, bent u het ermee eens dat we dat gaan doen?

(Hilariteit)

De voorzitter:

Daar ben ik blij mee. Dank u voor deze steun.

Allereerst over de motie 35982, letter D, de motie … Ik zie allemaal handen de lucht in gaan. We gaan zo meteen stemmen. Het is de motie van het lid Karimi c.s. over goedkeuring van het Poolse herstelplan. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Ik ga van links naar rechts. De heer Van Ballekom.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Ballekom (VVD):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie zal tegen de door mevrouw Karimi ingediende motie stemmen. Dit verdient enige toelichting. We zijn blij dat mevrouw Karimi de motie heeft ingediend, want dit heeft de regering ertoe aangezet het standpunt duidelijk neer te leggen in een brief. Hierdoor is het duidelijker dan de minister het tijdens het debat heeft aangegeven. We vinden de motie heel sympathiek, maar we kunnen het standpunt van de regering zoals neergelegd in die brief ondersteunen. We vinden het ook een goed signaal dat de regering zich zal onthouden van stemming. Dat is een duidelijk signaal in Brussel, zeker gezien de omstandigheden die in de Raad te verwachten zijn. Vandaar dat wij het enigszins overbodig vinden. Wij accepteren de onthouding als een signaal naar de Poolse regering toe.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Ballekom. Mevrouw Oomen namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Ik wil over twee moties een stemverklaring afleggen.

De voorzitter:

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het knopje van de microfoon in te drukken, anders kan niemand het volgen.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Dat zal ik doen, voorzitter. Allereerst over de motie van mevrouw Karimi onder de letter D. De minister van Buitenlandse Zaken heeft heel helder gezegd wat het standpunt was ten aanzien van het uitvoeren van de beslissingen van het Europees Hof van Justitie tijdens het debat. Hij heeft echter respijt gevraagd, omdat hij met het kabinet wilde overleggen over de uiteindelijke positie die het kabinet in zou nemen bij het Poolse herstelplan. We hebben vandaag de brief gekregen. Voor de CDA-fractie was de brief overtuigend. Eén: de regering handhaaft alle besluiten van het Hof en zal daar ook op blijven aandringen. Twee: de regering zal zich onthouden van de stemming.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Oomen. U had er nog eentje, meen ik.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Voorzitter. Die gaat over de motie met letter G. Wij zien deze motie als een aanmoediging om Nederlandse burgers in bredere zin gerichter en structureler te informeren. Zo zien wij het dictum van de motie-Koole.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Oomen. 50PLUS, meneer Van Rooijen, gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De 50PLUS-fractie wil haar standpunt geven over de motie-Karimi, met letter D. Alle standpunten van het Hof blijven ondersteund worden. Wij zien het onthouden door het kabinet van de stem in Brussel als een signaal aan Polen dat de rechtsregels moeten blijven gelden. Wij zullen de motie om die reden niet steunen.

De voorzitter:

Dat is helder. Dank u wel. Mevrouw Huizinga, namens GroenLinks.

(Hilariteit)

De voorzitter:

O nee, nu ga ik te hard. Het gaat te snel; ik loop op de toekomst vooruit. Het is de ChristenUnie. Het is hiervandaan niet meer bij te houden!


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Oei, oei, oei! Ook mijn fractie wil een stemverklaring uitbrengen over de motie-Karimi, met letter D. Het heeft ons heel veel hoofdbrekens gekost, met name het dictum, waarin gevraagd wordt of de Nederlandse regering een alleingang in Europa zou kunnen doen. Dat is niet onze bedoeling. Anderzijds hechten wij er wel aan om een sterk signaal te geven, ook aan het kabinet, dat wij echt vinden dat alles moet gebeuren om ervoor te zorgen dat de uitspraken van het Hof volledig worden nagekomen. Vandaar dat mijn fractie de motie zal steunen, maar in de geest van een steun in de rug, zodat het kabinet zich er volledig voor gaat inzetten.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. De PVV, mevrouw Faber.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dank u. Als u mij toestaat, reageer ik op drie moties tegelijk. Ik spreek alleen namens de PVV.

(Hilariteit)

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Dat scheelt alweer! Wij zijn de enigen die overblijven: de PVV en GroenLinks. Dat is een kwestie van tijd.

(Hilariteit)

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Goed, voorzitter. Even serieus nu. De motie-Karimi, met letter D. Het bashen van Polen vinden wij niet zulk verstandig beleid, dus wij zullen tegen de motie stemmen.

De motie-Prast, met letter E. Wij vinden de hele Europese Unie irrelevant, dus daar gaan wij ook tegen stemmen.

Dan hebben we nog motie-Koole, met letter G. Wij zitten niet te wachten op nog meer desinformatie van, uit en over de Europese superstaat, want wij zijn niet zo van de zelfkastijding. Wij gaan daar dus ook tegen stemmen.

En we stemmen ook tegen de laatste motie. Dat behoeft geen nadere toelichting.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. Ik kijk even naar links of er nog leden zijn die een stemverklaring willen afgeven. Mevrouw Stienen, namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Stienen (D66):

Voorzitter. De fractie van D66 hecht grote waarde aan respect voor de rechtsstaat door alle EU-lidstaten. De houding van Polen is de afgelopen jaren totaal onder de maat geweest. Mijn fractie had de motie van GroenLinks graag zorgvuldiger geformuleerd gezien, want mede gezien de brief die zojuist is binnengekomen, is het problematisch of het dictum wel volledig kan worden uitgevoerd. Maar de geest van de motie ziet mijn fractie als een aansporing aan de regering om in EU-verband duidelijk te maken dat de omgang van Polen met de rechtsstaat onacceptabel is. Alles afwegende, stemt mijn fractie voor.

Voorzitter, mag ik meteen de andere moties doen? Mijn fractie stemt ook voor de motie-Prast, met letter E en voor de motie-Koole, met letter G. Wij stemmen tegen de motie-Prast, met letter F.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Stienen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (35982, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35982, letter E, de motie van het lid Prast c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35982, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35982, letter F, de motie van het lid Prast c.s. over invoerrechten op producten uit Oekraïne. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35982, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we tot slot over de motie 35982, letter G, de motie van het lid Koole c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koole c.s. (35982, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.