Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bemiddelende rol bij bomenkap in buitengebied (34.985) (T03003)

- Toezeggingen Omgevingswet ministerie van LNV

In reactie op de brief van de minister van LNV en de minister voor Natuur en Stikstof van 21 mei 2022 (35925 XIV, L) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen van LNV, besluiten de commissies ten aanzien van navolgende vier toezeggingen op het terrein van de Omgevingswet als volgt:
- toezegging T03000 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de minister voor Natuur en Stikstof als verantwoordelijke minister bij de toezegging te schrappen;
- toezegging T03003 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezegging T03006 als "deels voldaan" te blijven beschouwen, en
- toezegging T03009 als "openstaand" te blijven beschouwen, met nieuwe deadline 1 juli 2022 en de toezegging toe te wijzen aan de minister voor Natuur en Stikstof als verantwoordelijk bewindspersoon.
Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) wordt met betrekking tot toezegging T03003 de commissiestaf verzocht ambtelijk navraag te doen naar de publicatie van het bomenplan en een verduidelijking te geven op de rolverdeling tussen provincies en gemeenten over bomenkap in het buitengebied.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra