Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juni 2022
1. 35298

Wet versterking decentrale rekenkamers

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 juni 2022 te houden.

2. 35489

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. 35261

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De leden van de fracties van VVD (Van den Berg) en PvdA (Koole) leveren inbreng voor het voorlopig verslag. De commissie besluit voorts leden ook bij de volgende vergadering gelegenheid te bieden voor inbreng in het kader van het voorbereidend onderzoek.

4. 35546

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Keunen), PVV (Van Hattem), ChristenUnie (Talsma) en OSF (Raven).

5. 33797, AG

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Koole).

6. 35455, I

Brief van de minister van BZK naar aanleiding van het plenair debat over de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten; Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De commissie besluit de brief van 30 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

7. 35590, K

Brief van de minister van BZK over het vervallen van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 per 1 juli 2022; Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

De commissie besluit de brief van 30 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

8. 35424, W

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie besluit de minister van BZK een commissiebrief te sturen met een reactie op haar overwegingen met bettrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba nĂ¡ 1 juli 2022. Daartoe zal een conceptbrief in de commissie circuleren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman