Stemming moties Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19Verslag van de vergadering van 24 mei 2022 (2021/2022 nr. 29)

Aanvang: 13.58 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (36042, 35526, 25295, letter C);
  • de motie-Van Hattem c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (36042, 35526, 25295, letter D).

(Zie vergadering van 17 mei 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vorige week heeft de Kamer al gestemd over het wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36042). Vandaag stemmen we nog over de twee moties die tijdens dat debat zijn ingediend. Allereerst over de motie 25295 et cetera, letter C, de motie van het lid Van Hattem c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Als u mij toestaat, wil ik ook meteen een stemverklaring voor de tweede motie geven. De Partij voor de Dieren is, net als de indiener van de motie, bezorgd over afspraken die in de WHO tot stand komen die bindend zouden zijn, waar wij als parlement geen zeggenschap meer over zouden kunnen uitoefenen. Daar gaat de motie van uit. Volgens ons is dat een onjuist uitgangspunt, want het is ondenkbaar dat er bindende afspraken door de regering kunnen worden gemaakt zonder dat het parlement daarop zeggenschap kan uitoefenen. Dat is een reden voor ons om te zeggen: het schiet eigenlijk zijn doel voorbij. Wij hebben gewoon zeggenschap. Er kan niks buiten ons om bindend worden afgesproken. Dat is de reden waarom wij tegen zullen stemmen.

De tweede motie vind ik vanuit staatsrechtelijk oogpunt apart, omdat daarin de Eerste Kamer zelfs een recht op initiatief lijkt te worden toegekend. Wij zouden volgens die motie nu reeds tegen de regering kunnen zeggen dat een bepaald wetsontwerp niet mag worden ingediend. Om die reden zullen we ook tegen die motie stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen op dit moment? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36042, 35526, 25295, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PVV, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie OSF, evenals bij de vorige stemming, afwezig is.

Dan stemmen we tot slot over de motie 25295 et cetera, letter D, de motie van het lid Van Hattem over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (36042, 35526, 25295, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het eind van de stemmingen. Ik merk daarbij op dat de fractie OSF ook bij deze laatste stemming afwezig was.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.