Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Beleidsnota Rampenbestrijding (26.956)

- 29668 / 26956 / 35526, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over evaluatie aanpak coronacrisis en de quick scan Modernisering van het staatsnoodrecht; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Het lid Nicolaï (PvdD) geeft te kennen vervolgvragen te willen stellen in verband met de eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid (Wpg) en zal dit betrekken bij de inbreng voor schriftelijk overleg op 7 juni 2022 over de brief van 4 mei 2022 over de hoofdlijnen eerste tranche herziening Wpg.
Diverse fracties geven aan het verslag schriftelijk overleg (29668 / 26956 / 35526, C) te zullen betrekken bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren