36.108

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLMDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (35.925 IX) in verband met de

aandelenemissie van Air France-KLM.

Met deze incidentele suppletoire begroting worden budgettaire middelen toegevoegd. De extra middelen van € 220 mln. betreffen het besluit van het kabinet om deel te nemen aan de aandelenemissie van Air France-KLM om het huidige belang in stand te houden. De kosten van de deelname in de emissie betreft een raming op basis van de laatste standen. De uitgaven zijn afhankelijk van de koers van het aandeel op het moment van de daadwerkelijke uitgifte.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 31 mei 2022 aangenomen.

Voor: SP, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD en BBB.

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: D66, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD, SP, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: PvdA, GroenLinks, PvdD en Fractie-Frentrop.

De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 31 mei 2022 ingediende motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het verminderen van het totaal van de uitstaande leningen en garanties aan KLM (EK, A) is aangehouden.

Ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 30 mei 2022 door de ministers van Financiën en van I&W een besloten en vertrouwelijke briefing verzorgd. Een openbare (technische) briefing voor de commissie door de staatsagent voor KLM vond plaats op 31 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) levert op 13 september 2022 inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën van 1 juli 2022 ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 (EK 28.165 / 36.108, X met bijlage) .

Hierbij worden ook de volgende brieven betrokken:

  • de brief van de minister van Financiën van 29 juni 2022 ter aanbieding van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021 (EK 28.165 / 35.123, W met bijlagen);
  • de brief van de ministers van Financiën en van I&W van 23 juni 2022 over de derde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM (EK 36.108 / 29.232, C met bijlagen);
  • de brief van de minister van Financiën van 7 juli 2022 ter aanbieding van de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank (EK 33.532 / 34.300, C met bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 20 juli 2022 vragen aan de minister van Financiën voorgelegd over de behandeling van dit wetsvoorstel.

De commissie wenst de werkafspraken vertrouwelijke overleggen en de nu gevolgde gang van zaken na het zomerreces te evalueren.


Kerngegevens

ingediend

24 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 16 juni 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 16 juni 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 16 juni 2022.


Documenten