36.103

Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschuldenOm de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie voor burgers en ondernemers te verzachten is vanaf maart 2020 de invordering van belastingen en toeslagschulden opgeschort

Dit wetsvoorstel regelt dat in afwijking van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aan burgers bij wie de invordering van toeslagschulden is opgeschort wegens de COVID-19-pandemie de mogelijkheid wordt geboden om de openstaande terugvordering zonder invorderingsrente te voldoen.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 7 juli 2022 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2022

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met het tijdelijk achterwege laten van de rente bij bepaalde hervattingen van de invordering van toeslagschulden (Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2022, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2022.


Documenten