36.095

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met Covid-19Met dit wetsvoorstel wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om ook voor het studiejaar 2022–2023 studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen.

Er wordt een bevoegdheid gecreëerd voor het instellingsbestuur om bij de inschrijving van studenten af te wijken van de vooropleidings- en toelatingseisen. Het instellingsbestuur kan slechts van deze bevoegdheid gebruikmaken als COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen de oorzaak zijn van de studievertraging van de (aspirant-)student.

Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden:

  • studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs die willen doorstromen naar het hoger onderwijs, maar niet tijdig kunnen voldoen aan de vooropleidingseisen vanwege uitstel van vakken, examens en eventuele praktijkonderdelen,
  • studenten die nog niet in het bezit zijn van een graad Associate degree en die willen doorstromen naar een bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) maar ook studenten die nog niet in het bezit zijn van hun propedeutisch getuigschrift van het hbo of een associate degree-getuigschrift en die de overstap willen maken naar een universitaire bacheloropleiding,
  • studenten die nog niet in het bezit zijn van hun propedeutisch getuigschrift van het hbo of een associate degree-getuigschrift en die de overstap willen maken naar een universitaire bacheloropleiding of studenten die willen doorstromen van een hbo-bacheloropleiding naar een hbo-masteropleiding, en
  • studenten die via een premastertraject willen doorstromen naar een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs, studenten die willen doorstromen van een wo-bacheloropleiding naar een wo-masteropleiding (al dan niet via een premaster-traject) alsmede studenten die willen doorstromen van een hbo-bacheloropleiding naar een hbo-masteropleiding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 2 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 mei 2022

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2022, treedt dit onderdeel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 augustus 2022.
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel B, treedt inwerking met ingang van 1 augustus 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 augustus 2022, treedt dit onderdeel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 augustus 202

Documenten

9