Stemming Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoudVerslag van de vergadering van 19 april 2022 (2021/2022 nr. 26)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud) (35734).

(Zie vergadering van 12 april 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35734, Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Meijer namens de VVD-fractie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Meijer (VVD):

Voorzitter. Tijdens het debat vorige week is het met name gegaan om de vraag wat het verdere traject zou zijn als de motie wordt aangenomen. De minister heeft ons daar afgelopen donderdag over geïnformeerd. Daarbij is aangegeven wat de verschillen zijn tussen een novelle en een aanpassingswet en hoe het zit met het overgangsrecht. De VVD-fractie is tevreden over het traject van de aanpassingswet. Daarmee worden de belangen van consumentenbescherming gediend en wordt een eventuele inbreukprocedure vanuit Europa voorkomen. Om die reden zal de VVD-fractie voor het wetsontwerp stemmen. Dat betekent dat we de motie interpreteren als een verzoek om een aanpassingswet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Meijer. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.