Stemming motie Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoudVerslag van de vergadering van 19 april 2022 (2021/2022 nr. 26)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud),

te weten:

  • de gewijzigde motie-Meijer c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren (35734, letter F).

(Zie vergadering van 12 april 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig zijn, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen allereerst over motie 35734, letter F, de gewijzigde motie van het lid Meijer c.s. over het handhaven van de termijn van zes maanden voor het bewijsvermoeden voor levende dieren. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Dittrich namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dittrich (D66):

Dank u wel, voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie en meteen ook over het wetsvoorstel als dat goed is.

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Dittrich (D66):

De regering heeft in het wetsvoorstel een termijn van twaalf maanden gehanteerd om consumenten te beschermen als die consumenten in Europa levende dieren kopen. Die termijn bevordert ook het dierenwelzijn. De motie repareert de stemming in de Tweede Kamer, waar geprobeerd was die termijn terug te brengen tot zes maanden. Daar is de fractie van D66 het niet mee eens, want het vermindert de consumentenbescherming en draagt dus ook niet bij tot het beperken van het dierenleed. Daarom zal de fractie van D66 tegen de motie stemmen maar voor het wetsvoorstel.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dittrich. De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. De motie gaat tot meer dierenleed leiden. Dat is al reden genoeg om ertegen te stemmen. Een andere vraag is waarom die motie is ingediend. Het zou gaan om de paardenhandel. Ik heb geprobeerd te achterhalen wat nou eigenlijk het belang is. Het is mij nog steeds niet duidelijk, ook niet na vragen aan de indiener. Dat is dus een tweede reden om tegen te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Nicolaï.

Wenst een van de andere leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Meijer c.s. (35734, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.