Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 april 2022
1. 35904

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en PvdA (Koole) gezamenlijk, de Fractie-Nanninga (Beukering) en de SP (Van Apeldoorn).

2. 35925 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

De commissie besluit, op verzoek van het lid Koffeman (PvdD), een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek in te gaan op toezegging T02124 in relatie tot het al dan niet instemmen met toekomstige handelsverdragen.

3. 35925 XVII, I en T03133

Toezegging Informeren over gesprekken SER en maatschappelijke organisaties op Europees niveau inzake klachtenmechanisme (35.570 XVII)

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het toezeggingenrappel (35925 XVII, I) inzake toezegging T03133 een brief naar de minister te sturen met de vraag wanneer zij verwacht dat de meer gedetailleerde reactie van Eurocommissaris Dombrovskis op de brief van de minister voor BHO aangaande het klachtenmechanisme naar de regering wordt gestuurd, en het verzoek dit te rappelleren bij de eurocommissaris.

4. 22112, IS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Op verzoek van het lid Karimi (GroenLinks) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de interparlementaire commissievergadering van het Europees Parlement over dit onderwerp op 21 april a.s.

5. Werkbezoek aan Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command

De commissie besluit per e-mail te inventariseren welke leden deel zullen nemen aan het werkbezoek aan de Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command op 13 mei 2022.

6. Ontvangst Kamervoorzitters President van Bosnië en Herzegovina

Tijdens de vergadering heeft zich nog geen lid aangemeld voor deelname aan het ontvangst van de Kamervoorzitters van de President van Bosnië en Herzegovina op 25 april as. Dit zal verder per e-mail worden geïnventariseerd.

7. Terugkoppeling OVSE PA bureaumeeting

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de OVSE PA bureaumeeting die op 8 april jl. plaatsvond in Kopenhagen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk