Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
1. 35784

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

De commissie besluit de procedure aan te houden tot de volgende vergadering om bij de commissie J&V na te gaan of zij betrokken wenst te worden bij de behandeling van het voorstel.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk te behandelen.

2. 35786

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk plenair te behandelen.

3. 35787

Vervallen van additionele Grondwetsartikelen die zijn uitgewerkt

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk plenair te behandelen.

4. 35789

Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk plenair te behandelen.

5. 35790

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op een door de Kamervoorzitter te bepalen datum.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk plenair te behandelen.

6. CLI

Raming Eerste Kamer 2023

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het voorlopig verslag op 19 april 2022.

7. 35489

Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Koole) en PVV (Van Hattem).

8. T03208

Toezegging Rapportage uitkeringen aan decentrale overheden (35.570 VII / 35.570 B / 35.570 C)

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van T03208 ongewijzigd (openstaand) te laten.

9. 34453, AC

Brief van de minister voor VRO over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie is ontstemd over het voornemen het Besluit Wkb te slaan, zodat het op 13 april 2022 in het Staatsblad kan worden gepubliceerd. Zij wenst eerst het overleg met de verantwoordelijk minister hierover ordentelijk af te ronden. De griffier wordt verzocht dit signaal ambtelijk over te brengen. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Pijlman) en van PvdA, CDA en GroenLinks gezamenlijk (Crone).

10. 33797, AE

Brief van de minister voor VRO met een afschrift van het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Zaanstad voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (De Boer) en PvdA (Koole) gezamenlijk.

11. 35925 VII, F

Brief van de minister van BZK over de bouwstenen voor een beleidskader voor het decentraal bestuur; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

De commissie wenst prof. Elzinga uit te nodigen voor een deskundigengesprek over zijn onderzoek 'Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur', alvorens de commissie eventueel in schriftelijk overleg treedt met de regering.

12. Voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over het voorstel voor een verordening inzake Europese digitale identiteit; EU-voorstel voor een verordening inzake de Europese digitale identiteit

De commissie besluit de brief van 7 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij een gesprek met de staatssecretaris van BZK.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman