Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 april 2022
1. Nabespreking gesprek Algemene Rekenkamer inzake peer review en financiële auditfunctie Rijk

De commissie besluit op grond van de input van de Tweede Kamerrapporteurs en de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven, en gehoord de Algemene Rekenkamer, zich aan te sluiten bij het initiatief van genoemde Tweede Kamercommissie inzake de onafhankelijke uitvoering van de financiële auditfunctie binnen het controlebestel Rijk, waarbij zij nog een aantal accenten anders wenst te plaatsen.

2. 35704 / 35468, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag in het buitenland; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 23 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35420 / 31066, BW

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over het geleidelijk hervatten van de invordering bij toeslagen; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 31 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

4. T02690 / 34842, H

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende commissievergadering

5. T03229 / 35302, N

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Voorjaarsnota door de regering aan de Kamer is aangeboden.

6. 21501-07 Ecofinraad

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit het ministerie van Financiën te verzoeken om een technische briefing te houden over het Richtlijnvoorstel betreffende algemeen minimumbelastingniveau voor multinationals in de EU, zodra de besluitvorming in de EU hierover is afgerond.

7. Mededelingen en informatie

Het lid Karimi (GroenLinks) licht toe waarom onder andere de leden van haar fractie hebben verzocht om het voorleggen aan beide Kamers der Staten-Generaal ter uitdrukkelijke goedkeuring (in plaats van stilzwijgende goedkeuring) van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman