Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)

- 35526 / 35899, DT (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Karakus) mede namens de fractie van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

Het lid Otten (Fractie-Otten) verzoekt de griffie navraag te doen bij het ministerie van J&V naar de beantwoording van de brief van 24 december 2021 over intimidaties en bedreigingen naar aanleiding van covid-19-beleid.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren