36.065

Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomensDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 in verband met de budgettaire verwerking van de energietoeslag voor de gestegen energieprijzen die gemeenten in 2022 eenmalig via categoriale bijzondere bijstand zullen toekennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Deze maatregel was aangekondigd in de brief over aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022 van 11 maart 2022 (EK 35.925, S) en de brief over het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens van 15 maart 2022 (EK 36.057, A).


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 22 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig bij de stemmingen: Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 januari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 maart 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 maart 2022.


Documenten