36.061

Vijfde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake aanvullende coronasteunmaatregelenDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

De wijziging houdt verband met de TVL-Startersregeling, zoals voorgesteld in de brief van de minister van EZK van 15 maart 2022 over toezeggingen en moties omtrent schrijnenende gevallen binnen coronasteunregelingen (EK 35.420, BV) en voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, zoals voorgesteld in de brief van de staatssecretaris van EZK over tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot van 27 mei 2021 (EK 35.420 / 32.820, AX).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 19 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 maart 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 maart.


Documenten

7