Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 maart 2022
1. Nabespreking gesprek Rapporteurs financiële auditfunctie Rijk van de Tweede Kamer

De commissie spreekt de wens uit om op op korte termijn te spreken met de Algemene Rekenkamer over de uitkomsten van de peer review Algemene Rekenkamer.

2. 35306, J

Brief van de minister van SZW over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman).

3. 35216, H

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de tussenevaluatie van het minimumprijspad CO2-prijs elektriciteitsopwekking; Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de concepttoezegging als voldaan te beschouwen.

4. Terugkoppeling Europese Parlementaire Week 15-16 maart 2022

De heer Van Ballekom geeft een mondelinge terugkoppeling van de Europese Parlementaire Week die op 15 en 16 maart 2022 digitaal plaats vond vanuit Brussel.

5. E220001 en E220002

Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester). Enkele fracties geven reeds aan zich aan te sluiten bij vragen. De conceptbrief zal daartoe in de commissie circuleren.

6. Inventarisatie Ambassadeursconferentie

De leden Van Ballekom (VVD) en Prast (PvdD) spreken hun belangstelling uit voor deelname aan de ambassadeursconferentie op 16 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman