Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 22 maart 2022Parlementair jaar 2021/2022, 22e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Arbouw, Baay-Timmerman, Backer, Van Ballekom, Van den Berg, Berkhout, Beukering, De Blécourt-Wouterse, De Boer, Bredenoord, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Crone, Dessing, Van Dijk, Dittrich, Doornhof, Essers, Faber-van de Klashorst, Fiers, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerkens, Van Gurp, Van Hattem, Hermans, Huizinga-Heringa, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karakus, Niek Jan van Kesteren, Keunen, Klip-Martin, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Oomen-Ruijten, Otten, Van Pareren, Pijlman, Prast, Prins, Recourt, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rosenmöller, Schalk, Stienen, Van Strien, Verkerk, Van der Voort, Lucas Vos, Mei Li Vos, De Vries en Van Wely,

en mevrouw Adriaansens, de heer Van der Burg en mevrouw Van Ginneken, lid Tweede Kamer,

alsmede de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van dinsdag 22 maart 2022. Ik heet de leden, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de webcast volgt van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Atsma, wegens werkzaamheden voor de Interparlementaire Unie;

Bezaan, Ton van Kesteren en Knapen, wegens ziekte;

Kluit, De Bruijn-Wezeman en Van Pareren, wegens de coronarichtlijnen;

Karimi, wegens bezigheden elders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Afscheid van de oud-Eerste Kamerleden mevrouw Adriaansens en de heer Van der Burg

Aan de orde is het afscheid van de oud-Eerste Kamerleden mevrouw mr. drs. M.A.M. Adriaansens en de heer E. van der Burg.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde is het afscheid van twee oud-Eerste Kamerleden: mevrouw Adriaansens en de heer Van der Burg.

Collega's. We nemen vandaag afscheid van mevrouw Adriaansens en de heer Van den Burg, omdat zij zijn toegetreden tot het nieuwe kabinet onder leiding van Mark Rutte.

Eerste Kamerleden kunnen op grond van artikel 57 van de Grondwet niet tegelijkertijd ook minister of staatssecretaris zijn.

Overigens zijn beide bewindspersonen niet de enige voormalig Eerste Kamerleden in het kabinet-Rutte IV.

Er is bij de vorming van het kabinet veel gezegd over de diversiteit ervan: de man/vrouw-verhouding, bewindspersonen met een migratieachtergrond, stad/platteland enzovoorts. Maar ik miste in al die analyses toch één: het aantal senatoren en oud-senatoren in het nieuwe kabinet. Dus heb ik die berekening maar zelf gemaakt. Het blijkt dat 5 van de 29 bewindspersonen ooit deel uitgemaakt hebben van deze Kamer. Dat is ruim 17%. Geen slechte score, maar er is nog wel genoeg ruimte voor verbetering in de toekomst, zou ik zeggen!

(Hilariteit)

De voorzitter:

En daar rekenen wij ook op.

Aangezien de Eerste Kamer ouder dan 100 jaar is, zou het predicaat "hofleverancier" misschien niet misstaan.

Ook al verrijken mevrouw Adriaansens en de heer Van der Burg het kabinet met de in deze Kamer opgedane ervaring, ik heb hen met lede ogen zien gaan. Hun inbrengen als Kamerleden missen we, al was de heer Van der Burg enkele weken geleden hier al wel voor zijn plenaire debuut als staatssecretaris. En dat ging heel redelijk!

(Hilariteit)

De voorzitter:

Mevrouw Adriaansens. Maandag 10 januari bent u beëdigd als minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte IV. U trad daarmee in de voetsporen van de fractievoorzitter van de VVD in deze Kamer. Ik ga ervan uit, ook haar kennende, dat zij u van de nodige, deels ook ongevraagde adviezen zal hebben voorzien.

U studeerde bestuurskunde en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend werd u advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen in Utrecht. Na acht jaar in de advocatuur maakte u de overstap naar de adviespraktijk en werd u senior adviseur in de zorg bij TwynstraGudde.

Vervolgens bleef u geruime tijd werkzaam in de zorg. Sinds 2016 was u weer terug bij TwynstraGudde als voorzitter van de raad van bestuur.

Uw lidmaatschap van de Eerste Kamer was uw eerste politieke functie. Op 11 juni 2019 werd u geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. Ruim tweeënhalf jaar later werd u lid van kabinet-Rutte IV.

U was in deze Kamer voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De afgelopen twee jaar stonden voor iedereen in het teken van de coronapandemie, maar dat gold zeker voor de commissie VWS. Uw handen zullen vast weleens gejeukt hebben om ook zelf inhoudelijk deel te nemen aan de debatten, als jurist met werkervaring bij verschillende zorginstellingen.

In de Kamer voerde u het woord bij wetsvoorstellen met betrekking tot onderwijs, in het bijzonder het funderend onderwijs, en justitie en veiligheid. Het onderwijs noemde u de sleutel voor de ontwikkeling van mensen en van de samenleving.

U heeft nu de overstap naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gemaakt, waar u zich ongetwijfeld met dezelfde inzet en betrokkenheid die wij hier van u hebben leren kennen, inzet voor de Nederlandse samenleving.

Meneer Van der Burg. Ook u bent 10 januari beëdigd, maar dan als staatssecretaris van Asiel en Migratie. En ook u heeft een illustere voorganger op die post, voormalig Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol.

In tegenstelling tot mevrouw Adriaansens, voor wie het Eerste Kamerlidmaatschap haar eerste politieke functie was, bent u al vier decennia politiek actief. U begon als bestuurslid in uw eigen stadsdeel in Amsterdam-Zuidoost, en later werd u daar dagelijks bestuurder.

Twintig jaar geleden werd u lid van de centrale gemeenteraad van Amsterdam en in 2010 werd u wethouder. Als geboren Amsterdammer — dat is ook nog wel hoorbaar — kwam daarmee een droom van u uit. Toen u na twee termijnen als wethouder bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in de oppositiebankjes kwam te zitten, besloot u de overstap naar de landelijke politiek te maken.

Sinds 2019 maakte u deel uit van deze Kamer. U voerde namens de VVD het woord over binnenlandse zaken, zoals het woonbeleid. Daarbij kwam u uw oud-collegawethouder Kajsa Ollongren weer tegen. En nu bent u in kabinet-Rutte IV opnieuw collega's.

Ook was u in de Eerste Kamer ondervoorzitter van de Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving, die in de loop van dit jaar haar bevindingen zal presenteren.

Over uw nieuwe functie als staatssecretaris zei u dat u veel ervaring en enthousiasme meebrengt. Dat eerste blijkt al uit uw cv en dat enthousiasme herkennen wij als voormalige collega's in de Eerste Kamer zeer goed!

Mevrouw Adriaansens, beste Micky. In je maidenspeech bij een wetsvoorstel over meer ruimte voor nieuwe scholen beschreef je je eigen leerstijl als "creatief". Ook zei je dat je ervan houdt om in het diepe te springen, het liefst zonder bandjes. "Dat schijn ik nog leuk te vinden ook", zo voegde je eraan toe.

Je bent dit jaar opnieuw in het diepe gesprongen, maar met alle ervaring die je hebt opgedaan in de advocatuur, het adviesvak, het besturen en het Kamerwerk, heb je inmiddels je A-, B- én C-diploma op zak. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat je het hoofd boven water zult houden.

Meneer Van der Burg, beste Eric. In je maidenspeech sprak je gepassioneerd over je drijfveren om politiek actief te worden en te blijven, inmiddels al 40 jaar.

Je zei dat het de opdracht aan alle politici en bestuurders is om niet alleen te luisteren naar de mensen die uit zichzelf naar ons toekomen, bijvoorbeeld door in te spreken, petities aan te bieden en te demonstreren, maar — ik citeer — "we zijn nog meer nodig voor hen die ongehoord blijven, omdat ze de weg niet weten te vinden, de kracht niet hebben en niet bij machte zijn om hun stem te laten horen."

Oog hebben voor die groep deed je als wethouder in Amsterdam, als Eerste Kamerlid en doe je nu als staatssecretaris.

Micky en Eric. Ik wens jullie — ik weet zeker dat ik namens de gehele Eerste Kamer spreek — alle goeds toe in jullie nieuwe rol.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende:

  • aanwijzing van de Eerste Kamerleden Knapen en Beukering, beiden tot plaatsvervangend lid van de NAVO Parlementaire Assemblee;
  • aanwijzing van de Tweede Kamerleden Knops en Van der Molen, beiden tot lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee.

Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (35989);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire begroting) (35988).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605).

(Zie vergadering van 15 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de initiatiefnemer Van Ginniken alsmede de minister voor Rechtsbescherming, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom. De heer Van Wijngaarden heeft zich afgemeld in verband met ziekte.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen allereerst over het voorstel 35605, Voorstel van wet van de leden Van Ginneken en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning.

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de VVD, 50PLUS en FVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is. Na de stemmingen is er gelegenheid voor u om de initiatiefnemer te feliciteren.

Stemmingen moties Debat naar aanleiding van de regeringsverklaring

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring,

te weten:

- de motie-Faber-van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering (35788, letter S);

- de motie-Rosenmöller c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg (35788, letter T);

- de motie-Van Rooijen c.s. over de uitvoering van aangenomen moties inzake de AOW-uitkering (35788, letter U);

- de motie-Koffeman c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen (35788, letter M).

(Zie vergadering van 15 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Voor de goede orde meld ik u dat de aangehouden motie-Koffeman c.s. (35778, letter M) inzake risicovolle kansspelen zo dadelijk in stemming komt, na de drie moties die vorige week in derde termijn zijn ingediend.

We stemmen als eerste over motie 35788, letter S, de motie van het lid Faber-van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Kesteren, CDA. Gaat uw gang. U moet het knopje van de microfoon indrukken; anders kan Nederland u niet horen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Niek Jan van Kesteren i (CDA):

Voorzitter, ik wil graag over alle moties in één keer een oordeel uitspreken, als u dat goedvindt. Mijn fractie zal tegen alle moties stemmen, niet zozeer om inhoudelijke redenen, maar meer omdat wij vinden, zeker ook tegen de achtergrond van het debat dat daar vorige week over heeft plaatsgevonden, dat de Eerste Kamer zich met deze moties buiten haar werkterrein begeeft en daarmee ook de balans met de Tweede Kamer in gevaar brengt. Dat bij elkaar … Die balans vinden wij uitermate belangrijk voor het functioneren van ons stelsel. Om die reden zullen wij vandaag tegen deze moties stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Kesteren. De heer Dessing namens Forum van Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing i (FVD):

Voorzitter, dank u wel. Als het kabinet had gezegd dat het de motie over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (35788, letter D) niet ging uitvoeren, dan hadden wij deze motie van wantrouwen gesteund. Maar uit het debat van vorige week met de minister-president hebben wij begrepen dat de regering zoekt naar mogelijkheden om de motie met letter D wél uit te voeren. Wij hebben hiervoor zelf ook een paar mogelijkheden aangedragen, dus wij wachten eerst op antwoord van de regering. Wij zullen deze motie van wantrouwen daarom nu niet steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Wenst een van de andere leden op dit moment een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan,

In stemming komt de motie-Faber-van de Klashorst c.s. (35788, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik merk hierbij op dat de fractie van de OSF afwezig is. Dat geldt iedere keer.

We stemmen over motie 35788, letter T, de motie van het lid Rosenmöller c.s. over uitvoering van de motie over de hervorming van de jeugdzorg. Dat gaat dan over de motie met de letter F.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Bij het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring heb ik tegen de minister-president gezegd dat het toch niet zo kon zijn dat jeugdigen die hulp nodig hebben onderdeel zouden worden van de onderhandelingen van de onderhandelingen met de VNG en daarin gebruikt zouden worden als wisselgeld. De minister-president heeft dat toen ontkend. Hij zei: nee, dat is zeker niet het geval. Toch bleek vorige week bij de derde termijn dat de minister-president heeft gezegd: ja, maar wij zijn in gesprek met de VNG over een breder pakket dan alleen de jeugdzorg, om het gesprek weer op gang te helpen. Dat is voor ons een onderstreping van het feit dat wij ook deze motie weer van harte ondertekend hebben, omdat jeugdigen die op hulp wachten geen wisselgeld mogen zijn in gesprekken en onderhandelingen tussen het kabinet en de VNG.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (35788, letter T).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We stemmen over motie 35788, letter U, de aangehouden motie van het lid Van Rooijen c.s. over de uitvoering van de aangenomen moties inzake de AOW-uitkering.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35788, letter U).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, 50PLUS en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

We stemmen over motie 35788, letter M, de motie van het lid Koffeman c.s. over beperkte venstertijd voor ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen.

Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35788, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de SGP en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de PVV, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en FVD ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming motie Interpellatie-Koffeman

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-het kabinetsvoornemen om geen uitvoering te geven aan de aangenomen Eerste Kamermotie om grondverkoop door het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van het beoogde Meta-datacenter in Zeewolde op te schorten,

te weten:

  • de motie-Koffeman c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35925-XIV, letter K).

(Zie vergadering van 15 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Als laatste stemmen we over motie 35925-XIV, letter K, de motie van het lid Koffeman c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa i (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie heeft wat opmerkingen bij zowel de overwegingen als het dictum van de motie van de heer Koffeman, maar wij zullen de motie wel steunen vanuit de gedachte dat wij een signaal willen geven aan de minister om te doen wat in zijn vermogen ligt om de komst van het datacenter tegen te gaan.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. De heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u, voorzitter. De motie-Koffeman gaf de SGP ook wel lichte hoofdbrekens vanuit het oogpunt van de juridische zorgvuldigheid, maar zeker ook vanuit de vraag hoe deze hele specifieke motie zich verdraagt met de rolopvatting van deze Kamer. Wij beschouwen deze motie als een ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten om dit datacenter te ontvolgen, en zo zullen we voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Mevrouw Fiers namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De motie krijgt het voordeel van de twijfel van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De in de motie genoemde publiekrechtelijke bevoegdheden van de minister zijn niet ongeclausuleerd van toepassing, maar wellicht niet onmogelijk. Wij zien de oproep in het dictum van de motie om tijd te kopen als een mogelijkheid voor de verschillende overheden om te bezien wat de volgende stappen kunnen zijn. De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen dus voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. De heer Pijlman namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman i (D66):

Voorzitter. De motie-Koffeman en dan de bijgestelde versie zullen wij steunen. Wij zijn tegen de komst van het datacenter in Zeewolde. Het bijgestelde dictum zien wij als een ondersteuning aan het kabinet om dit ook tegen te houden. De minister heeft duidelijk gezegd dat hij alle juridische wegen die er zijn voor hem wil bewandelen. Dat willen wij op deze manier ook ondersteunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35925-XIV, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en tevens aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.55 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19 april 2022 in plaats van 22 maart 2022:

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049);

b. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 22 maart 2022:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire begroting) (35988);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (35989).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35741);

Voorstel van wet van de leden Ellemeet Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen (35408);

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) (35940).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Algemeen Postverdrag 2021; Abidjan, 26 augustus 2021 (griffienr. 170929);

een, van alsvoren, inzake Verdrag tussen Nederland en Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting m.b.t. belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (griffienr. 170926);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake voorhang 11e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen (griffienr. 170949);

een, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, inzake Nationale woon- en bouwagenda en programma Woningbouw (griffienr. 170948);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur) 7-8 maart 2022 (griffienr. 170934);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake verslag informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 21-22 februari 2022 (griffienr. 170755.01);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit implementatie Richtlijn (EU) 2019/883 (griffienr. 170953);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake geannoteerde agenda Milieuraad 17 maart 2022 (griffienr. 170954);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022 (griffienr. 170947);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake aanbieding ontwerpbesluit betaald ouderschapsverlof (griffienr. 170927);

een, van alsvoren, inzake afschrift van Kamerbrief STAP-budget winter 2022 (griffienr. 170928);

een, van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, inzake wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag lage inkomens (griffienr. 170955);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake aanbieden extra mRNA-vaccin na Janssenvaccin met boostvaccinatie (griffienr. 170150.39);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aanbieding 144e OMT-advies en SMER (griffienr. 170951);

een, van alsvoren, inzake afschrift TK stand-van-zakenbrief COVID-19 (griffienr. 170959);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verslag informele EU-Jeugd- en Onderwijsraad (OJCS) 27 januari 2022 (griffienr. 170950).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R. M., inzake "Quality of basic care Sint-Eustatius" (griffienr. 170889).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van R.T., inzake incassokosten Eneco (griffienr. 170931).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van G.U., inzake harddrugsproblemen ambtenaar bij gemeente Nijmegen (griffienr. 170945).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.