Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (36.042)

- Verzamelbrief covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. De minister van VWS zal verzocht worden de beantwoording uiterlijk 8 april 2022 de Kamer te doen toekomen in verband met het brede beleidsdebat over covid-19 op 12 april 2022.

Ten aanzien van de beantwoording van de vorige verzamelbrief covid-19 (35526 / 25295, DS) wordt aangegeven dat deze desgewenst betrokken kan worden bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 12 april 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren