Stemming moties Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekkingVerslag van de vergadering van 15 maart 2022 (2021/2022 nr. 21)

Aanvang: 14.08 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking),

te weten:

  • de motie-Berkhout c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100% (35216, letter E);
  • de motie-Prast c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoede (35216, letter G).

(Zie vergadering van 8 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 35216, letter E, van het lid Berkhout c.s. over het opschalen van de capaciteit van kolencentrales naar 100%. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Jorritsma namens de VVD. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Ik doe dat dan ook gelijk voor de andere motie-Prast, die nog wel op tafel ligt. De VVD-fractie zal tegen de motie-Prast stemmen, omdat de regering heel duidelijke compensatiemaatregelen heeft aangekondigd en de motie zowel overbodig als achterhaald is.

Over de motie-Berkhout: de minister heeft tijdens het debat duidelijk aangegeven dat er geen taboes zijn, maar dat dit wel de allerlaatste optie is. Daar is de VVD-fractie het mee eens, zeker als het niet gekoppeld wordt aan CCS, waarvan we nog steeds hopen dat het wel gaat gebeuren. Kortom, mijn fractie zal ook tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De motie gaat over het eventueel opschalen van de capaciteit van de kolencentrale. Aan de ene kant is de motie enigszins prematuur, maar gezien de huidige zeer ernstige situatie met alle gevolgen voor gasleveranties en gezien het feit dat de motie de mógelijkheid creëert voor het opschalen, kan mijn fractie deze motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over de motie van het lid Berkhout? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Berkhout c.s. (35216, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de SGP en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, de SP en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen we over de motie 35216, letter G, van het lid Prast c.s. over het oormerken van veilingopbrengsten van emissierechten voor de reductie van energiearmoede. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Berkhout namens de Fractie-Nanninga.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Berkhout (Fractie-Nanninga):

Voorzitter, dank u wel. Onze fractie is zeker vóór het bestrijden van energiearmoede. De weg via deze motie vinden wij echter niet de juiste. Wij zullen dan ook niet voor deze motie kunnen stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan neem ik aan dat u ertegen stemt. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Prast c.s. (35216, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, FVD en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.