Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Afstemming definities bij voortgangsrapportages Natuurnetwerk Nederland (34.985) (T03006)

- Toezeggingen en moties Omgevingswet

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 2 februari 2022 (33118/34986, DC) inzake de voortgang van de invoering van de Omgevingswet, besluiten de commissies over de volgende (deels) openstaande toezeggingen en moties als volgt:
- de motie-Nooren c.s. (34986, AA, was letter X) wordt als "deels uitgevoerd" beschouwd;
- de status van de motie-Rietkerk c.s. (34985, K) van "deels uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- toezeggingen T03001 en T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezegging T03006 als "deels voldaan" te blijven beschouwen;
- toezegging T03063 als "deels voldaan" aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra